Skip to main content

Единен вътрешен пазар без граници

Целта на ЕС е да се даде възможност на гражданите на Съюза да учат, живеят, пазаруват, работят и да се пенсионират в която и да е страна от Съюза, както и да ползват продукти от цяла Европа. В тази връзка Съюзът гарантира свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора в рамките на единния вътрешен пазар. Като премахва техническите, правните и бюрократичните пречки, ЕС също така позволява на гражданите свободно да търгуват и да осъществяват стопанска дейност.

ЕС изгражда също съюз на капиталовите пазари, за да улесни малките предприятия при набирането на финансови средства и да повиши привлекателността на Европа като място за инвестиции. Освен това с цифровия единен пазар ще бъдат цифровизирани свободите на единния пазар на ЕС, чрез общоевропейски правила за далекосъобщителните услуги, защита на авторските права и на личните данни.

Някои пречки в рамките на единния пазар обаче продължават да са налице и затова ЕС се стреми към по-нататъшно хармонизиране на:

  • разпокъсаните национални данъчни системи
  • отделните национални пазари в областта на финансовите услуги, енергетиката и транспорта
  • различните правила, стандарти и практики в областта на електронната търговия в страните от ЕС
  • сложните правила относно признаването на професионалните квалификации

Новини

20 януари 2022
Thursday 20 January 2022 10:36 This public procurement procedure is for “ ICT Consultancy”: All documents related to this procedure are downloadable and visible following the TED eTendering link published below and in the contract notice. All of the information is accessible without registration in...