Направо към основното съдържание

Единен вътрешен пазар без граници

Целта на ЕС е да се даде възможност на гражданите на Съюза да учат, живеят, пазаруват, работят и да се пенсионират в която и да е страна от Съюза, както и да ползват продукти от цяла Европа. В тази връзка Съюзът гарантира свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора в рамките на единния вътрешен пазар. Като премахва техническите, правните и бюрократичните пречки, ЕС също така позволява на гражданите свободно да търгуват и да осъществяват стопанска дейност.

ЕС изгражда също съюз на капиталовите пазари, за да улесни малките предприятия при набирането на финансови средства и да повиши привлекателността на Европа като място за инвестиции. Освен това с цифровия единен пазар ще бъдат цифровизирани свободите на единния пазар на ЕС, чрез общоевропейски правила за далекосъобщителните услуги, защита на авторските права и на личните данни.

Някои пречки в рамките на единния пазар обаче продължават да са налице и затова ЕС се стреми към по-нататъшно хармонизиране на:

  • разпокъсаните национални данъчни системи
  • отделните национални пазари в областта на финансовите услуги, енергетиката и транспорта
  • различните правила, стандарти и практики в областта на електронната търговия в страните от ЕС
  • сложните правила относно признаването на професионалните квалификации