Направо към основното съдържание

Предприятия и промишленост

Подкрепа за бъдещето на европейските предприятия и промишленост

Политиката на ЕС допринася за повишаване на конкурентоспособността на промишлеността и предприятията в Съюза и стимулира откриването на работни места и икономическия растеж чрез създаване на благоприятни условия за бизнес.

В условията на глобализация и засилваща се конкуренция от страна на държави с бързо развиваща се икономика икономическият просперитет на Европа в дългосрочен план ще зависи от силата на нашата индустриална база, а не само от услугите и банките. Научните изследвания и иновациите играят ключова роля в разработването на технологии и подходи за гарантиране на бъдещето на европейската промишленост.

Редица програми на ЕС помагат на малки и средни предприятия (МСП) да получат достъп до финансиране и пазари и подкрепят предприемачеството, създаването на предприятия, интернационализацията и растежа.

ЕС работи за премахването на оставащите пречки пред търговията и за избягване на създаването на нови, като насърчава благоприятен за бизнеса и потребителите пазар на ЕС, основан на опростени, прозрачни и последователни правила и стандарти.