Prejsť na hlavný obsah

Podnikanie a priemysel

Podpora budúcnosti európskeho obchodu a priemyslu

Politika EÚ podporuje vytváraním priaznivého podnikateľského prostredia posilňovanie konkurencieschopnosti priemyslu EÚ a podnikov, ako aj tvorbu pracovných miest a hospodársky rast.

Dlhodobá hospodárska prosperita v Európe bude vo svetle globalizácie a rastúcej konkurencie zo strany rýchlo sa rozvíjajúcich krajín závisieť od sily jej priemyselnej základne, nielen od odvetvia služieb a bankovníctva. Výskum a inovácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozvoji technológií a prístupov, ktoré zabezpečia budúcnosť Európy v oblasti výroby.

Súbor programov EÚ pomáha malým a stredným podnikom (MSP) získať prístup k financiám a trhom a podporuje podnikanie, zakladanie podnikov, internacionalizáciu a rast.

EÚ sa zasadzuje za odbúranie zostávajúcich prekážok obchodu a bráni vytváraniu nových. Tento cieľ dosahuje podporovaním trhu Únie, ktorý je priaznivý z hľadiska podnikania a rešpektuje záujmy spotrebiteľov a ktorý je založený na jednoduchých, transparentných a súrodých pravidlách a normách.