Направо към основното съдържание

Към отворена и справедлива световна търговия

Европейският съюз е една от най-силно ориентираните към износ икономики в света. Той е и най-големият единен пазар в света. Свободната търговия между членовете на ЕС бе един от основополагащите принципи на Съюза. Той също така се е ангажирал с либерализирането на световната търговия.

От 1999 г. до 2010 г. външната търговия на ЕС се е удвоила и в момента на нея се падат повече от 30 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на Съюза. ЕС носи отговорност за търговската политика на държавите членки и договаря споразумения от тяхно име. Благодарение на единната си позиция ЕС като цяло има по-голяма тежест в международните търговски преговори, отколкото биха имали отделните държави.

ЕС води активни преговори с държави или регионални групировки за сключване на търговски споразумения. С тези споразумения се предоставя взаимноизгоден достъп до пазарите на ЕС и на съответните други страни. Дружествата от ЕС могат да разширяват бизнеса си и по-лесно да внасят суровини, които използват в производствената си дейност.

Всяко споразумение е уникално и може да включва намаляване на мита, правила по въпроси като интелектуалната собственост или устойчивото развитие, или клаузи във връзка с правата на човека. При преговорите по търговски споразумения или правила в областта на търговията ЕС взема предвид становища и от обществеността, предприятия и неправителствени организации.

ЕС подкрепя и защитава индустрията и бизнеса в Съюза, като работи за премахване на пречките пред търговията, така че европейските износители да получат справедливи условия и достъп до други пазари. Същевременно ЕС подкрепя чуждестранни дружества, като им предоставя практическа информация как да получат достъп до пазара на ЕС.

ЕС работи и със Световната търговска организация (СТО) за изготвяне на правила за световната търговия и премахване на пречките пред търговията между членовете на СТО.

Видеоматериали