Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Данъчно облагане

Към справедливи, ефиктивни и благоприятстващи растежа данъци

ЕС не участва пряко в събирането на данъци и определянето на данъчни ставки. Размерът на данъка, който всеки гражданин плаща, се определя от националните правителства, както и начинът, по който данъците се изразходват.

ЕС обаче контролира спазването на националните правила за данъчно облагане в някои области, особено във връзка с политиките на ЕС по отношение на предприятията и потребителите, с цел да се гарантира:

  • свободното движение на стоки, услуги и капитали в ЕС (в рамките на единния пазар);
  • предприятията в една страна да нямат несправедливо предимство пред конкурентите си в друга страна;
  • данъците да не водят до дискриминация спрямо потребителите, работещите или предприятията от други страни от Съюза.
  • Резюмета на правни актове на ЕС в областта на данъчното облагане

В рамките на единния пазар стоките и услугите могат да се търгуват свободно в целия ЕС. За да се улеснят предприятията и за да не се нарушава конкуренцията между тях, държавите от ЕС са се споразумели да съгласуват своите правила за облагане на стоките и услугите. В някои области съществуват конкретни споразумения, като данъка върху добавената стойност (ДДС) или данъците върху енергийните продукти и електрическата енергия, тютюна и алкохола.

ЕС също така работи със страните от Съюза за координация на икономическите политики и корпоративните данъци и данъците върху дохода. Целта е те да бъдат справедливи, ефикасни и благоприятстващи растежа. Това е важно, за да се осигури яснота по отношение на данъците, плащани от хората, които се преместват в друга страна от ЕС, и от предприятията, които инвестират в чужбина. Това координиране помага също да се предотвратят данъчните измами и избягването на данъчно облагане.