Prejsť na hlavný obsah

Na ceste k spravodlivému, účinnému zdaňovaniu podporujúcemu rast

EÚ nemá priamy vplyv na výber daní ani určovanie daňových sadzieb. O výške dane, ktorú každý občan platí, ako aj o tom, na čo sa vybrané dane použijú, rozhoduje vláda daného štátu.

EÚ však dohliada na vnútroštátne daňové predpisy v určitých oblastiach – najmä na tie, ktoré sa týkajú obchodných a spotrebiteľských politík EÚ. Cieľom je zabezpečiť:

  • voľný pohyb tovarov, služieb a kapitálu v rámci EÚ (na jednotnom trhu)
  • aby podniky v jednej krajine nemali nespravodlivú výhodu vo vzťahu ku konkurentom v iných krajinách
  • aby sa daňovými pravidlami nediskriminovali spotrebitelia, pracovníci ani podniky z iných krajín EÚ
  • Súhrny právnych predpisov EÚ v oblasti daní

Vďaka jednotnému trhu sa na území EÚ môže voľne obchodovať s tovarom a službami. Aby sa tento obchod uľahčil a aby sa zabránilo narušeniu cezhraničnej hospodárskej súťaže, krajiny EÚ sa dohodli na zosúladení svojich pravidiel upravujúcich zdaňovanie tovaru a služieb. V niektorých oblastiach už platia osobitné dohody – napr. v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH), dane z energetických výrobkov a elektriny, dane z tabaku a alkoholu.

EÚ spolupracuje s krajinami EÚ aj na koordinácii hospodárskych politík a daní z príjmov právnických a fyzických osôb. Cieľom je dosiahnuť, aby boli tieto dane spravodlivé, účinné a podporujúce rast. Je to dôležité na zabezpečenie jasnosti, pokiaľ ide o dane, ktoré platia ľudia sťahujúci sa do inej krajiny EÚ, alebo podniky, ktoré investujú v iných krajinách. Táto koordinácia zároveň pomáha predchádzať daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.