Skip to main content

Ceļā uz taisnīgu, efektīvu un uz izaugsmi orientētu nodokļu politiku

ES tiešā veidā neiesaistās nodokļu iekasēšanā un nodokļu likmju noteikšanā. Gan to, cik nodokļu katram iedzīvotājam jāsamaksā, gan to, kā izlietot iekasētos nodokļus, izlemj viņa valsts valdība.

Tomēr dažās jomās ES pārrauga valsts noteikumus par nodokļiem, it īpaši tad, ja pastāv saistība ar ES uzņēmējdarbības un patērētāju aizsardzības politiku. ES mērķis ir nodrošināt:

  • preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti ES (vienotajā tirgū);
  • to, lai vienas valsts uzņēmumiem netiek nesamērīgas priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem citās valstīs;
  • to, lai ar nodokļiem netiktu diskriminēti citu ES valstu patērētāji, darba ņēmēji vai uzņēmumi.
  • ES tiesību akti nodokļu jomā (kopsavilkumi)

ES vienotajā tirgū iespējama preču un pakalpojumu brīva aprite. Lai atvieglotu darbu uzņēmumiem un nepieļautu to konkurences izkropļojumus, ES dalībvalstis ir vienojušās savstarpēji saskaņot noteikumus attiecībā uz preču un pakalpojumu aplikšanu ar nodokļiem. Dažās nozarēs pastāv īpašas vienošanās, piemēram, par pievienotās vērtības nodokli (PVN) un nodokļiem energoproduktiem, elektroenerģijai, tabakai un alkoholam.

ES arī sadarbojas ar dalībvalstīm, lai koordinētu to ekonomikas politiku, uzņēmumu ienākuma nodokli un iedzīvotāju ienākuma nodokli. Mērķis ir panākt, lai tie būtu taisnīgi, efektīvi un izaugsmi sekmējoši. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu skaidrību par to, kādi nodokļi jāmaksā cilvēkiem, kuri pārceļas uz citu ES valsti, vai uzņēmumiem, kas veic investīcijas ārzemēs. Šāda koordinācija arī palīdz novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu.