Skip to main content

Rättvisa, effektiva och tillväxtvänliga skatter

EU deltar inte direkt i skatteuppbörd och bestämmer inte heller över skattesatserna. Hur mycket skatt medborgarna ska betala beslutar varje land själv, liksom vad skattepengarna ska gå till.

EU övervakar dock de nationella skattereglerna på några områden, i synnerhet när de har koppling till EU:s företags- och konsumentpolitik. Skälet är att man vill

  • bidra till den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital i EU (på den inre marknaden)
  • se till att företagen i ett land inte får orättvisa fördelar i förhållande till konkurrenterna i andra länder
  • säkerställa att konsumenter, arbetstagare eller företag från andra EU-länder inte diskrimineras.
  • Sammanfattning av EU:s skattelagstiftning

På EU:s inre marknad får man handla fritt med varor och tjänster. För att göra det enklare för företagen – och undvika snedvridning av konkurrensen – har EU-länderna enats om att harmonisera reglerna för beskattning av varor och tjänster. På vissa områden finns det särskilda överenskommelser, t.ex. för moms och skatter på energiprodukter, el, tobak och alkohol.

EU samarbetar också med medlemsländerna om samordning av den ekonomiska politiken och bolags- och inkomstskatter. Målet är att göra skatterna rättvisa, effektiva och tillväxtvänliga. Det är viktigt att personer som flyttar till ett annat EU-land eller att företag som investerar utomlands känner till vilka skatter de ska betala. En sådan samordning bidrar också till att stoppa skatteflykt och skatteundandragande.