Skip to main content

Õiglased, tõhusad ja majanduskasvu soodustavad maksud

Euroopa Liit ei tegele otseselt maksude kogumise ega maksumäärade kehtestamisega. Iga kodaniku makstava maksumäära ja selle üle, kuidas kogutud makse kasutatakse, otsustab riigi valitsus.

Siiski kontrollib EL mõnes valdkonnas riiklikke maksueeskirju, eelkõige seoses ELi ettevõtlus- ja tarbijakaitsepoliitikaga, et tagada:

  • kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine kogu ELis (ühtsel turul);
  • ühe riigi ettevõtjate ebaõiglase eelise välistamine võrreldes nende konkurentidega teistes riikides;
  • teistest ELi riikidest pärit tarbijate, töötajate ja ettevõtjate diskrimineerimise välistamine seoses maksudega.
  • Maksustamist käsitlevate ELi õigusaktide kokkuvõtted

Ühtne turg võimaldab ELis piiriüleselt kaupade ja teenustega vabalt kaubelda. Ettevõtjate jaoks olukorra lihtsustamiseks ja nendevaheliste konkurentsimoonutuste vältimiseks on ELi liikmesriigid leppinud kokku oma kaupade ja teenuste maksustamise korra ühtlustamises. Teatavates valdkondades kehtivad erikokkulepped, mis hõlmavad näiteks energiatoodete, elektri, tubaka ja alkoholi käibemaksu ning muid nendega seotud makse.

Samuti teeb Euroopa Liit koostööd ELi riikidega, et kooskõlastada majanduspoliitikat ning äriühingu ja üksikisiku tulumaksu. Eesmärk on muuta need õiglaseks, tõhusaks ja majanduskasvu soodustavaks. See on oluline, et tagada selgus teise ELi riiki elama asunud isikute või piiriüleseid investeeringuid tegevate ettevõtjate tasutud maksude puhul. Kooskõlastamine aitab ära hoida ka maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist.