Skip to main content
European Commission - Logo

Seneste

Oversigt

 • Rolle: Fremmer EU's overordnede interesser ved at stille forslag om og håndhæve lovgivning og gennemføre politikker og EU's budget
 • Medlemmer: Et hold kommissærer, 1 fra hvert EU-land
 • Formand: Ursula von der Leyen
 • Oprettet i: 1958
 • Placering: Bruxelles (Belgien)
 • Website: Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen er EU's politisk uafhængige udøvende organ. Kommissionen er alene om ansvaret for at udarbejde forslag til ny EU-lovgivning, og den gennemfører de beslutninger, som tages af Europa-Parlamentet og Rådet for EU.

Hvad laver Kommissionen?

Foreslår ny lovgivning

Kommissionen er den eneste af EU's institutioner, der fremsætter lovforslag til Parlamentet og Rådet, som:

 • beskytter EU's og borgernes rettigheder i spørgsmål, der ikke kan håndteres effektivt på nationalt plan
 • har styr på tekniske detaljer, fordi den hører både eksperter og offentligheden.

Styrer EU's politikker og fordeler EU-finansieringen

 • Fastlægger EU's udgiftsprioriteter sammen med Rådet og Parlamentet.
 • Udarbejder årlige budgetter til godkendelse i Parlamentet og Rådet.
 • Fører tilsyn med, hvordan pengene bruges – under Revisionsrettens kontrol.

Håndhæver EU-retten

 • Sikrer sammen med Domstolen, at EU's lovgivning anvendes korrekt i alle EU-lande.

Repræsenterer EU internationalt

 • Taler på vegne af alle EU-lande i internationale organer, især inden for handelspolitik og humanitær bistand.
 • Forhandler internationale aftaler for EU.

Sammensætning

Det politiske lederskab kommer fra et hold på 27 kommissærer (en fra hvert EU-land) – som ledes af Kommissionens formand  , som bestemmer, hvem der har ansvaret for de enkelte politikområder.

Kommissærkollegiet består af Kommissionens formand, otte næstformænd, herunder tre ledende næstformænd, EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og 18 kommissærer, der hver især har ansvar for et politikområde.

Kommissionens daglige arbejde udføres af personalet (jurister, økonomer osv.), som er organiseret i afdelinger, der kaldes generaldirektorater, som har ansvaret for et bestemt politikområde.

Valg af formand

Kandidaten foreslås af EU-landenes stats- og regeringschefer i Det Europæiske Råd, som tager hensyn til udfaldet af Europa-Parlamentsvalget. Han eller hun skal have opbakning fra et flertal i Europa-Parlamentet for at blive valgt.

Udpegelse af holdet

Formandskandidaten udpeger mulige næstformand og kommissærer efter forslag fra EU-landene. Listen skal godkendes af stats- og regeringscheferne i Rådet for Den Europæiske Union.

Alle udpegede kommissærer stiller i Europa-Parlamentet for at forklare deres vision og besvare spørgsmål. Derefter stemmer Parlamentet om, hvorvidt holdet kan godkendes i sin helhed. Til sidst udnævnes de af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal.

Hvordan fungerer Kommissionen?

Strategisk planlægning

Formanden fastsætter Kommissionens overordnede politiske retninger, og det sætter kommissærerne i stand til sammen at beslutte strategiske målsætninger og fastsætte det årlige arbejdsprogram.

Kollektiv beslutningstagning

Beslutningerne træffes med kollektivt ansvar. Alle kommissærerne har samme rolle og ansvar i beslutningsprocessen. De har ikke beføjelser til at træffe beslutninger på egen hånd, medmindre der er givet særlig tilladelse i bestemte situationer.

Næstformændene handler på formandens vegne og koordinerer arbejdet inden for deres ansvarsområde sammen med flere kommissærer. Der fastlægges prioriterede projekter, som garanterer, at kommissærerne har et tæt og fleksibelt samarbejde.

Kommissærerne støtter næstformændene med at fremsætte forslag til kommissærkollegiet. Afgørelser træffes generelt ved konsensus, men der kan også foretages afstemninger. I det tilfælde træffes afgørelser ved simpelt flertal, hvor hver kommissær har én stemme.

Det relevante generaldirektorat (under ledelse af en generaldirektør, som er ansvarlig over for den relevante kommissær) følger så op på emnet. Det gøres normalt i form af udkast til lovgivningsforslag.

Disse sendes så tilbage til kommissærerne til vedtagelse på deres ugentlige møde, hvorefter det bliver officielt og sendes til Rådet og Parlamentet som næste fase i EU-lovgivningsproceduren.

Europa-Kommissionen og dig

Kom med input

Hvis du har lyst til at fortælle os din holdning til EU's politikker eller komme med forslag til ændringer eller nye politikker, har du flere muligheder:

Få mere information

Kommissionen tilbyder også rådgivning og information for at hjælpe dig med din virksomhed, dit studie, dine retlige spørgsmål eller med at flytte og arbejde inden for EU.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om vores arbejde:

Se også

Hvem er hvem?

Audiovisuelt materiale  

Støtte

Publikationer

Job

Kontakt

Navn
Europa-Kommissionen
Websted
Telefonnummer
+32 2 299 11 11
Postadresse
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgien
Sociale medier