Skip to main content
European Commission - Logo

Najnovejše

Pregled

 • Vloga: Uveljavlja splošni interes EU, tako da predlaga in izvaja zakonodajo in politike ter izvršuje proračun EU
 • Člani: Ekipa oziroma kolegij komisarjev, po eden iz vsake države EU
 • Predsednica: Ursula von der Leyen
 • Ustanovitev: 1958
 • Sedež: Bruselj (Belgija)
 • Spletišče: Evropska komisija

Evropska komisija je politično neodvisno izvršno telo. Je edina odgovorna za pripravo predlogov nove evropske zakonodaje in izvaja odločitve Evropskega parlamenta in Sveta EU.

Delo Evropske komisije

Predlaga nove zakone

Evropska komisija kot edina institucija EU Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga sprejem nove zakonodaje, ki:

 • varuje interese EU in njenih državljanov o zadevah, o katerih ni mogoče učinkovito odločati na nacionalni ravni,
 • na podlagi posvetovanja s strokovnjaki in javnostjo zagotavlja pravilne tehnične podrobnosti.

Upravlja politike EU in dodeljuje sredstva EU

 • Skupaj s Svetom in Parlamentom določa prednostne naloge za porabo proračunskih sredstev.
 • Pripravi letni proračun, ki ga odobrita Parlament in Svet.
 • V okviru Računskega sodišča nadzira porabo denarja.

Uveljavlja zakonodajo EU

 • Skupaj s Sodiščem EU zagotavlja pravilno uporabo zakonodaje EU v vseh državah članicah.

Zastopa EU na mednarodni ravni

 • Zastopa države EU v mednarodnih organih, zlasti na področju trgovinske politike in humanitarne pomoči.
 • V imenu EU sklepa mednarodne sporazume.

Sestava

Politično vodstvo zagotavlja ekipa 27 komisarjev (po eden iz vsake države EU) – vodi jih predsednik Komisije, ki jim dodeli področja dela, za katera so pristojni.

Kolegij komisarjev sestavljajo predsednica Komisije, osem podpredsednikov, vključno s tremi izvršnimi podpredsedniki, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter 18 komisarjev in komisark, ki so pristojni za različna področja.

Vsakdanje delo Komisije opravljajo uslužbenci Komisije (odvetniki, ekonomisti itd.), organizirani v službe, imenovane generalni direktorati (GD), ki so pristojni za določena področja politike.

Imenovanje predsednika Komisije

Kandidata za predsednika Komisije predlagajo voditelji držav EU v Evropskem svetu, pri čemer upoštevajo rezultate volitev v Evropski parlament. Bodočega predsednika oziroma predsednico Komisije morajo z večino glasov podpreti poslanci Evropskega parlamenta.

Izbira ekipe

Predsedniški kandidat izbere morebitne podpredsednike in komisarje na podlagi predlogov iz držav EU. Seznam kandidatov morajo odobriti voditelji držav v Evropskem svetu.

Vsi kandidati za komisarja se predstavijo na zaslišanju pred Evropskem parlamentom in odgovarjajo na vprašanja poslancev. Parlament nato z glasovanjem potrdi celotno ekipo komisarjev. Na koncu jih s kvalificirano večino imenuje Evropski svet.

Mandat sedanje komisije se bo zaključil 31. oktobra 2024.

Način dela Evropske komisije

Strateško načrtovanje

Predsednik opredeli politično usmeritev Komisije, ki omogoča komisarjem, da skupaj sprejmejo strateške cilje in pripravijo letni program dela.

Skupno odločanje

Pri sprejemanju odločitev velja kolektivna odgovornost. Komisarji so pri sprejemanju odločitev enakopravni in za svoja dejanja tudi odgovarjajo. Komisarji ne odločajo sami, razen če jim Komisija da pristojnost, da v njenem imenu sprejmejo ukrepe na nekaterih področjih.

Podpredsedniki delujejo v imenu predsednika in skupaj s komisarji usklajujejo delo na področjih, za katera so pristojni. Podpredsedniki upravljajo natančno opredeljene prednostne projekte. To komisarjem omogoča medsebojno sodelovanje in prožnost.

Komisarji pomagajo podpredsednikom pri pripravi predlogov za kolegij, ki odločitve običajno sprejema s soglasjem, vendar lahko o njih tudi glasuje. V tem primeru komisarji odločajo z enostavno večino, vsak komisar ima en glas.

O zadevi nato odloča generalni direktorat (vodi ga generalni direktor, odgovoren pristojnemu komisarju). Generalni direktorat pripravi osnutke zakonodajnih predlogov.

Nato jih ponovno pošlje komisarjem, ki o njih odločajo na tedenskih sestankih. Osnutki nato postanejo uradni predlogi, ki se v naslednjem koraku zakonodajnega postopka pošljejo Svetu in Parlamentu.

Evropska komisija in državljani

Mnenja državljanov

Državljani, ki želijo povedati svoje mnenje o politiki EU, predlagati spremembe ali nove ukrepe, lahko to storijo na več načinov:

Zagotavljanje informacij

Komisija tudi svetuje in obvešča in tako državljanom pomaga pri poslovanju, študiju, v pravnih zadevah ter pri selitvi in zaposlitvi v Evropi.

Kontakt

Za vsa vprašanja o našem delu se obrnite na:

Glej tudi

Kdo je kdo

Avdiovizualno gradivo  

Financiranje

Publikacije

Zaposlitev

Kontakt

Ime
Evropska komisija
Spletna stran
Telefonska številka
+32 2 299 11 11
Poštni naslov
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija
Družbeni mediji