Skip to main content

Informacje ogólne

Stolica: Berlin

Język urzędowy: niemiecki

W UE: od 1 stycznia 1958 r.

Waluta: euro. W strefie euro od 1 stycznia 1999 r.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 26 marca 1995 r.

Dane liczbowepowierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Niemcy są federalną republiką parlamentarną. Na czele rządu stoi kanclerz, a na czele państwa – prezydent. Prezydent pełni głównie funkcję reprezentacyjną. Kraj dzieli się na 16 krajów związkowych (landów). Każdy z nich ma swoją własną konstytucję i posiada dużą autonomię, jeżeli chodzi o organizację wewnętrzną. Trzy spośród nich to miasta, które posiadają status kraju związkowego. Są to: Brema, Berlin i Hamburg.

Niemcy na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów niemieckiej gospodarki w 2020 r. należały: przemysł (23,4%), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (19,4%) oraz handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (15,8%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 53% niemieckiego eksportu (8% do Francji i 7% do Holandii). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 9%, a do Chin – 8%.

Jeśli chodzi o import, 64% pochodzi z państw członkowskich UE (14% z Holandii i po 6% z Francji, Polski i Belgii). Import z Chin wynosi 8%, a ze Stanów Zjednoczonych – 5%.

Niemcy w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 96 posłów z Niemiec. Więcej informacji o niemieckich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Niemczech

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele niemieckiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty niemieckiej prezydencji:

lipiec–grudzień 1958 r., lipiec–grudzień 1961 r., lipiec–grudzień 1964 r., lipiec–grudzień 1967 r., lipiec–grudzień 1970 r., styczeń–czerwiec 1974 r., lipiec–grudzień 1978 r., styczeń–czerwiec 1983 r., styczeń–czerwiec 1988 r., lipiec–grudzień 1994 r., styczeń–czerwiec 2007 r., lipiec–grudzień 2020 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Przewodniczącą Komisji Europejskiej jest Ursula von der Leyen, która reprezentuje Niemcy.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Niemczech

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Niemcy mają 24 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Niemcy mają 23 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Niemcy utrzymują stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Niemiec przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłacają Niemcy, a ile otrzymują?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Niemczech

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Niemcy wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Niemcy się zmieniają dzięki unijnym funduszom.