Skip to main content

Informacje ogólne

Stolica: Bratysława

Język urzędowy: słowacki

W UE: od 1 maja 2004 r.

Waluta: euro. W strefie euro od 1 stycznia 2009 r.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 21 grudnia 2007 r.

Dane liczbowe: powierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Słowacja jest demokratyczną republiką parlamentarną. Szef rządu – premier – posiada szerokie uprawnienia wykonawcze. Głową państwa jest prezydent, który jest oficjalnym zwierzchnikiem władzy wykonawczej, ale w rzeczywistości posiada bardzo ograniczone uprawnienia. Słowacja jest podzielona na 8 regionów (tzw. krajów). Nazwa każdego z nich pochodzi od nazwy głównego miasta danego regionu. Od 2002 r. regiony są w pewnym stopniu autonomiczne.

Słowacja na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów słowackiej gospodarki w 2018 r. należały: przemysł (26,2%) handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (20,2%), administracja publiczna, obrona, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (14,8%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 86% słowackiego eksportu (22% do Niemiec, 12% do Czech i 8% do Polski). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 3%, a do Rosji i Chin – po 2%.

Jeśli chodzi o import, 80% pochodzi z państw członkowskich UE (20% z Niemiec, 16% z Czech i 10% z Austrii). Import z Rosji i Korei Południowej wynosi w obu przypadkach 5%.

Słowacja w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 14 posłów ze Słowacji. Więcej informacji o słowackich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego na Słowacji 

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele słowackiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty słowackiej prezydencji:

lipiec–grudzień 2016 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Słowackim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Maroš Šefčovič, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego i odpowiada za unię energetyczną.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji na Słowacji

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Słowacja ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Słowacja ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Słowacja utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Słowacji przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Słowacja wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Słowacja a budżet UE w 2017 r.:

  • Łączne wydatki UE na Słowacji: 1,645 mld euro
  • Łączne wydatki UE jako procent słowackiego dochodu narodowego brutto (DNB) 1,97%
  • Łączny wkład Słowacji do budżetu UE: 0,600 mld euro
  • Wkład Słowacji do budżetu UE jako procent słowackiego DNB: 0,72%

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE na Słowacji

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Słowację wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Słowacja się zmienia dzięki unijnym funduszom.