Skip to main content

Informacje ogólne

Stolica: Bratysława

Język urzędowy: słowacki

W UE: od 1 maja 2004 r.

Waluta: euro. W strefie euro od 1 stycznia 2009 r.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 21 grudnia 2007 r.

Dane liczbowepowierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Słowacja jest demokratyczną republiką parlamentarną. Szef rządu – premier – posiada szerokie uprawnienia wykonawcze. Głową państwa jest prezydent, który jest oficjalnym zwierzchnikiem władzy wykonawczej, ale w rzeczywistości posiada bardzo ograniczone uprawnienia. Słowacja jest podzielona na 8 regionów (tzw. krajów). Nazwa każdego z nich pochodzi od nazwy głównego miasta danego regionu. Od 2002 r. regiony są w pewnym stopniu autonomiczne.

Słowacja na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów słowackiej gospodarki w 2020 r. należały: przemysł (24,1%) handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (18,4%) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (16,8%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 79% słowackiego eksportu (22% do Niemiec, 11% do Czech i 8% do Polski). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 4%, do Wielkiej Brytanii – 4% i do Chin – 3%.

Jeśli chodzi o import, 80% pochodzi z krajów UE (20% z Niemiec, 18% z Czech i 9% z Austrii). Import z Korei Południowej i Chin wynosi po 4%, a z Rosji – 3%.

Słowacja w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 14 posłów ze Słowacji. Więcej informacji o słowackich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego na Słowacji

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele słowackiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty słowackiej prezydencji:

lipiec–grudzień 2016 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Słowackim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Maroš Šefčovič, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji na Słowacji

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Słowacja ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Słowacja ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Słowacja utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Słowacji przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Słowacja, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.

Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE na Słowacji

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Słowację wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Słowacja się zmienia dzięki unijnym funduszom.