Preskoči na glavno vsebino

Poraba proračunskih sredstev EU

Proračun EU je ključnega pomena za odzivanje na izzive, s katerimi se sooča EU. Zagotavlja, da EU ostaja demokratična, mirna, uspešna in konkurenčna. EU uporablja svoj proračun za financiranje prednostnih nalog EU in velikih projektov, ki jih večina držav EU ne bi mogla financirati sama, bodisi zaradi velikosti projekta bodisi zaradi njegove čezmejne narave. Proračun EU z združevanjem virov, sodelovanjem in pomočjo vsem državam EU, njihovim državljanom in drugim krepi evropsko gospodarstvo in geopolitični položaj. 

EU sprejema dolgoročne načrte porabe, znane kot večletni finančni okviri, ki določajo prednostna področja in omejitve porabe EU za več let. Trenutni dolgoročni proračun zajema obdobje 2021–2027. 

Poleg dolgoročnega proračuna se vsako leto s pogajanji doseže in sprejme letni proračun. Ta določa porabo in prihodke za proračunsko leto v okviru zneskov, dogovorjenih v dolgoročnem proračunu. 

Komisija predloži predlog proračuna, o katerem se nato pogajata in dogovorita Evropski parlament in Svet. Komisija je odgovorna za upravljanje denarja, čeprav več kot polovico sredstev upravlja skupaj z nacionalnimi vladami. 

Evropski parlament vsako leto oceni, kako je bil proračun iz prejšnjega leta izvršen, in se na podlagi priporočila Sveta odloči, ali ga je Komisija pravilno izvršila. Postopek se imenuje „podelitev razrešnice“

Več o pogajanjih in sprejemanju proračuna 

Za kaj se denar porabi

Proračun EU ustvarja delovna mesta, financira projekte, ki izboljšujejo našo zdravstveno, izobraževalno, prometno in energetsko infrastrukturo, izboljšuje varnost naših meja, prispeva k boju proti podnebnim spremembam in spodbuja digitalni prehod naših družb. To je zgolj nekaj primerov. 

V zadnjih letih je proračun EU postal vse močnejši izraz solidarnosti EU, saj je glavno orodje EU za odzivanje na krize. Pomaga pri reševanju največjih izzivov EU, od pandemije COVID-19 do ruske invazije na Ukrajino, pa tudi pri zagotavljanju naše energetske neodvisnosti in oblikovanju strateške avtonomije EU.

Proračun za obdobje 2021–2027 skupaj s skladom za okrevanje NextGenerationEU znaša približno 2 bilijona evrov v tekočih cenah. Razdeljen je na sedem področij odhodkov:

 1. Enotni trg, inovacije in digitalno
 2. Kohezija, odpornost in vrednote
 3. Naravni viri in okolje
 4. Migracije in upravljanje meja
 5. Varnost in obramba
 6. Sosedstvo in svet
 7. Evropska javna uprava

Pregled zneskov dolgoročnega proračuna v tekočih cenah 

Prednostne naloge in poraba v proračunu za leto 2024 

Proračun za leto 2024 financira najpomembnejše potrebe po okrevanju držav in partnerjev EU po vsem svetu. Prispeva k posodabljanju in krepitvi EU s spodbujanjem zelenega in digitalnega prehoda, ustvarjanjem delovnih mest in krepitvijo vloge Evrope v svetu.  

Zlasti krepi podporo EU Ukrajini, spodbuja naložbe v kritične tehnologije in obrambo, zagotavlja sredstva za podporo partnericam na Zahodnem Balkanu ter pomaga državam EU, ki so jih prizadele naravne nesreče, in državam, ki se soočajo s humanitarnimi krizami. 

Upravljanje proračuna EU

V obdobju 2021–2027 se dolgoročni proračun upravlja takole:

 • 56 % proračuna skupaj upravljajo nacionalni organi in Komisija („deljeno upravljanje“), 
 • 37 % proračuna upravljajo Komisija, njene agencije in uradi zunaj EU („neposredno upravljanje“), 
 • 7 % proračuna upravljajo druge mednarodne organizacije, nacionalne agencije in tretje države („posredno upravljanje“), 
 • za instrument NextGenerationEU se 90 % sredstev usmerja prek mehanizma za okrevanje in odpornost, ki se izvaja z neposrednim upravljanjem in je vreden skupno 648 milijard evrov.

Končno odgovornost za izvrševanje proračuna nosi Komisija, ki mora zagotoviti, da je vsak porabljen evro evidentiran in obračunan. Če je prišlo do neupravičenih izplačil, Komisija v sodelovanju z zadevnimi državami izterja denar. 

Med izvrševanjem letnega proračuna EU in pozneje Komisija, Evropsko računsko sodišče in Evropski parlament izvajajo notranje in zunanje preglede. Poleg tega lahko Evropski urad za boj proti goljufijam preiskuje goljufije v zvezi s porabo proračuna EU. 

Ukrepi za zagotavljanje preglednosti in zaščito proračuna EU  

Videogalerija