Skip to main content

EU:n varainkäyttö

EU:n talousarvion pääpainopiste on investoinneissa. Tämän vuoksi EU hyväksyy pitkän aikavälin varainkäyttösuunnitelmia, joita kutsutaan monivuotisiksi rahoituskehyksiksi. Niiden kesto on 5–7 vuotta. EU:n pitkän aikavälin talousarviossa määritellään EU:n menojen painopisteet ja enimmäismäärät. Nykyinen rahoituskehys kattaa vuodet 2021–2027.

EU:n talousarviosta rahoitetaan monenlaisia toimia, esimerkiksi maaseudun kehittämistä, ympäristönsuojelua, EU:n ulkorajojen suojelua ja ihmisoikeuksien edistämistä. Yhdessä NextGenerationEU-välineen kanssa talousarvio auttaa EU:n talouksia toipumaan covid-19-kriisistä. Komissio, neuvosto ja Euroopan parlamentti päättävät yhdessä talousarvion koosta ja jakoperusteista. Talousarvion hallinnoinnista vastaa kuitenkin komissio. Euroopan parlamentti arvioi vuosittain edellisvuoden talousarvion toteuttamisen ja päättää neuvoston suosituksen perusteella, antaako se siitä komissiolle vastuuvapauden.

Talousarvion laatiminen

Vuotuisesta talousarviosta päättävät yhdessä komissio, neuvosto ja parlamentti. Komissio laatii talousarvioesityksen ja antaa sen neuvoston ja parlamentin käsiteltäväksi. Neuvosto ja parlamentti voivat tehdä esitykseen muutoksia. Jos komissio, neuvosto ja parlamentti ovat erimielisiä, niiden on päästävä kompromissiin.

Vuosittaisissa talousarvioissa vahvistetaan käytettävissä olevat varat monivuotisessa rahoituskehyksessä ennalta sovittujen rajojen puitteissa. Tämän avulla EU:ssa voidaan suunnitella rahoitusohjelmia tehokkaasti useita vuosia etukäteen. 

EU:n talousarviomenettely – lisätietoa

EU-varojen hallinnointi

Budjettikaudella 2021–2027

  • kansalliset viranomaiset hallinnoivat noin kolmea neljäsosaa talousarviomenoista yhdessä komission kanssa (yhteinen hallinnointi)
  • komissio ja sen virastot ja edustustot hallinnoivat noin 18:aa prosenttia EU:n talousarviosta (suora hallinnointi)
  • muut kansainväliset organisaatiot, kansalliset virastot tai EU:n ulkopuoliset maat hallinnoivat noin 8:aa prosenttia EU:n talousarviosta (välillinen hallinnointi)
  • NextGenerationEU-välineen osalta 90 prosenttia varoista kanavoidaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen kautta ja niitä hallinnoidaan suoraan. (Elpymis- ja palautumistukivälineestä myönnetään avustuksia ja lainoja uudistusten ja investointien tukemiseen EU-maissa yhteensä 723,8 miljardin euron edestä.)

Vastuu talousarvion toteuttamisesta on viime kädessä komissiolla. Sen on varmistettava, että jokainen käytetty euro kirjataan ja sen käyttö on ollut perusteltua. Jos varoja on myönnetty aiheettomasti, komissio perii rahat takaisin yhteistyössä kyseisten EU-maiden kanssa. Lue lisää EU:n talousarvion läpinäkyvyydestä ja suojelemisesta

Mihin rahat käytetään

EU:n talousarvio voidaan jakaa seitsemään menoluokkaan

EU:n vuoden 2021 talousarvio: keskeiset alat

Tällä hetkellä suurin osa talousarvion määrärahoista käytetään vihreämmän ja selviytymiskykyisemmän Euroopan rakentamiseen. Merkittävässä roolissa ovat myös digitaalinen siirtymä, koheesiopolitiikan vahvistaminen (EU:n köyhempien alueiden auttamiseksi) ja innovoinnin edistäminen. Muita menoaloja ovat laittoman maahanmuuton torjunta, rajavalvonnan parantaminen ja turvallisuuden lisääminen.

MFF 2021-2027 expenditure

Tekstiversio