Siirry pääsisältöön

EU:n varainkäyttö

EU:n talousarvion pääpainopiste on investoinneissa. Tämän vuoksi EU hyväksyy pitkän aikavälin varainkäyttösuunnitelmia, joita kutsutaan monivuotisiksi rahoituskehyksiksi. Niiden kesto on 5–7 vuotta. EU:n pitkän aikavälin talousarviossa määritellään EU:n menojen painopisteet ja enimmäismäärät. Nykyinen rahoituskehys kattaa vuodet 2021–2027.

EU:n talousarviosta rahoitetaan monenlaisia toimia, esimerkiksi maaseudun kehittämistä, ympäristönsuojelua, EU:n ulkorajojen suojelua ja ihmisoikeuksien edistämistä. Yhdessä NextGenerationEU-välineen kanssa talousarvio auttaa EU:n talouksia toipumaan covid-19-kriisistä. Komissio, neuvosto ja Euroopan parlamentti päättävät yhdessä talousarvion koosta ja jakoperusteista. Talousarvion hallinnoinnista vastaa kuitenkin komissio. Euroopan parlamentti arvioi vuosittain edellisvuoden talousarvion toteuttamisen ja päättää neuvoston suosituksen perusteella, antaako se siitä komissiolle vastuuvapauden.  

EU-varojen hallinnointi

Budjettikaudella 2021–2027

  • kansalliset viranomaiset hallinnoivat noin kolmea neljäsosaa talousarviomenoista yhdessä komission kanssa (yhteinen hallinnointi)
  • komissio ja sen virastot ja edustustot hallinnoivat noin 18:aa prosenttia EU:n talousarviosta (suora hallinnointi)
  • muut kansainväliset organisaatiot, kansalliset virastot tai EU:n ulkopuoliset maat hallinnoivat noin 8:aa prosenttia EU:n talousarviosta (välillinen hallinnointi)
  • NextGenerationEU-välineen osalta 90 prosenttia varoista kanavoidaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen kautta ja niitä hallinnoidaan suoraan. (Elpymis- ja palautumistukivälineestä myönnetään avustuksia ja lainoja uudistusten ja investointien tukemiseen EU-maissa yhteensä 723,8 miljardin euron edestä.)

Vastuu talousarvion toteuttamisesta on viime kädessä komissiolla. Sen on varmistettava, että jokainen käytetty euro kirjataan ja sen käyttö on ollut perusteltua. Jos varoja on myönnetty aiheettomasti, komissio perii rahat takaisin yhteistyössä kyseisten EU-maiden kanssa. Lue lisää EU:n talousarvion läpinäkyvyydestä ja suojelemisesta

Talousarvion laatiminen

Vuotuisesta talousarviosta päättävät yhdessä komissio, neuvosto ja parlamentti. Komissio laatii talousarvioesityksen ja antaa sen neuvoston ja parlamentin käsiteltäväksi. Neuvosto ja parlamentti voivat tehdä esitykseen muutoksia. Jos komissio, neuvosto ja parlamentti ovat erimielisiä, niiden on päästävä kompromissiin.

Vuosittaisissa talousarvioissa vahvistetaan käytettävissä olevat varat monivuotisessa rahoituskehyksessä ennalta sovittujen rajojen puitteissa. Tämän avulla EU:ssa voidaan suunnitella rahoitusohjelmia tehokkaasti useita vuosia etukäteen. 

EU:n talousarviomenettely – lisätietoa

Mihin rahat käytetään

EU:n talousarvio voidaan jakaa seitsemään menoluokkaan

EU:n vuoden 2023 talousarvio: keskeiset alat

Suurin osa talousarviosta käytetään nykyisin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen Euroopan unionissa. Vuoden 2023 talousarvion avulla EU voi saada liikkeelle huomattavasti rahoitusta, jolla lievennetään Venäjän Ukrainaa vastaan käynnistämän hyökkäyssodan vakavia seurauksia paitsi Ukrainassa myös EU:n eteläisissä naapurimaissa ja jäsenmaissa. Lisäksi talousarvio tukee käynnissä olevaa kestävää elpymistä koronaviruspandemiasta ja auttaa suojelemaan ja luomaan työpaikkoja. Vihreämmän ja selviytymiskykyisemmän Euroopan rakentaminen, onnistuneen digitaalisen siirtymän varmistaminen ja innovoinnin edistäminen ovat talousarviossa myös merkittävässä osassa. Muita menoaloja ovat laittoman maahanmuuton torjunta, rajavalvonnan parantaminen ja turvallisuuden lisääminen. 

MFF 2021-2027 expenditure

Tekstiversio

Esite – yleiskatsaus monivuotisen rahoituskehyksen määristä käypinä hintoina

Video gallery