Gå direkt till innehållet

Pengarna i EU-budgeten går främst till investeringar. Därför antar EU långsiktiga utgiftsplaner, så kallade fleråriga budgetramar, som gäller för en period på fem till sju år. Långtidsbudgeten innehåller EU:s utgiftsprioriteringar och utgiftstak. Den nuvarande budgetramen gäller för 2021–2027.

Via EU-budgeten finansieras en rad verksamheter, t.ex. landsbygdsutveckling, miljöskydd, skydd av de yttre gränserna och främjande av mänskliga rättigheter. Tillsammans med återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU hjälper budgeten ekonomierna i EU att återhämta sig från covid-19-krisen. Kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet beslutar om budgetens storlek och hur den ska användas. Kommissionen ansvarar sedan för att förvalta budgeten. Varje år utvärderar Europaparlamentet hur föregående års budget har genomförts och beslutar om man ska bevilja kommissionen ansvarsfrihet (dvs. om parlamentet ska godkänna hur kommissionen har genomfört budgeten) på grundval av en rekommendation från rådet.  

Så förvaltas EU:s medel

För 2021–2027 gäller följande fördelning:

  • EU-ländernas myndigheter förvaltar ungefär tre fjärdedelar av budgeten tillsammans med kommissionen (delad förvaltning).
  • Kommissionen och dess genomförandeorgan och delegationer förvaltar cirka 18 procent av EU-budgeten (direkt förvaltning).
  • Andra internationella organisationer, nationella organ eller länder utanför EU förvaltar cirka 8 procent av EU-budgeten (indirekt förvaltning).
  • 90 procent av medlen från NextGenerationEU slussas via faciliteten för återhämtning och resiliens, som genomförs genom direkt förvaltning. Faciliteten är ett instrument för bidrag och lån som ska stödja reformer och investeringar i EU-länderna till ett totalt värde av 723,8 miljarder euro.

Kommissionen har det slutgiltiga ansvaret för att genomföra budgeten och måste kunna redogöra för vad varenda euro i budgeten har använts till. Om felaktiga utbetalningar har gjorts samarbetar kommissionen med de berörda länderna för att få tillbaka pengarna. Läs mer om insyn i budgeten och hur den skyddas

Så bestäms budgeten

Den årliga budgeten beslutas gemensamt av kommissionen, rådet och parlamentet. Kommissionen överlämnar ett budgetförslag till rådet och parlamentet. Rådet och parlamentet kan sedan göra ändringar i förslaget, men om de är oeniga måste de försöka nå en kompromiss.

Budgeten för ett visst år innehåller de belopp som går att använda inom de gränser som har fastställts på förhand i den fleråriga budgetramen. Tack vare budgetramen kan EU planera sina utgifter flera år framåt. 

Läs mer om EU:s budgetarbete

Så används pengarna

Det finns sju övergripande utgiftsområden i EU-budgeten. 

EU:s budget för 2023: de viktigaste utgiftsområdena

För närvarande går den största delen av budgeten till att stärka ekonomin och utjämna klyftorna mellan olika samhällsgrupper och regioner i EU. Med 2023 års budget kan EU mobilisera stora resurser till att mildra konsekvenserna av Rysslands krig i Ukraina, både i Ukraina och i EU:s södra grannländer och EU-länderna. Pengarna ska också fortsätta att stödja återhämtningen från coronapandemin och till att rädda eller skapa jobb. Stora anslag går också till att bygga ett grönare och mer motståndskraftigt EU, bidra till den digitala omställningen och stödja innovation. Andra utgiftsområden är kampen mot illegal migration, bättre gränsbevakning och ökad säkerhet. 

MFF 2021-2027 expenditure

Textversion

Broschyr med EU-budgetens olika poster (i löpande priser)

Video gallery