Skip to main content

Processen for fastlæggelse af EU's politikområder

EU's beslutningsprocesser

Der er overordnet tre institutioner, som er involveret i EU's beslutningstagning:

  1. Europa-Parlamentet, der repræsenterer EU's borgere
  2. Rådet for Den Europæiske Union, der repræsenterer EU's regeringer
  3. Europa-Kommissionen, der repræsenterer EU's overordnede interesser

EU's politikker vedtages typisk gennem den almindelige lovgivningsprocedure (tidligere kendt som "den fælles beslutningsprocedure"). Dette er en proces, hvor de tre primære institutioner når til enighed om lovgivning. 

Udarbejdelse af EU-lovgivning

Inden Europa-Kommissionen fremlægger forslag om et nyt initiativ, vurderer den de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser, det måtte have.

Europa-Kommissionen gør dette ved at udarbejde en rapport kaldet en "konsekvensanalyse", hvori der redegøres for fordele og ulemper ved de politiske løsningsmodeller. Konsekvensanalysen omfatter input fra ikkestatslige organisationer, nationale myndigheder og erhvervslivet samt ekspertgrupper, der rådgiver om tekniske spørgsmål.

Enkeltpersoner, virksomheder og organisationer kan give feedback gennem offentlige høringer (spørgeskemaer) på Kommissionens Deltag i debatten-portal.

De nationale regeringer kan tage forbehold, hvis de mener, det ville være bedre at håndtere et bestemt område på nationalt plan frem for på EU-plan.

Mere om konsekvensanalyser

Gennemgang og vedtagelse

Når Europa-Kommissionen har forelagt sit forslag, gennemgår både Parlamentet og Rådet det, og de kan foreslå ændringer. Parlamentet, Rådet og Kommissionen mødes typisk for at se, om de kan nå til enighed om alle ændringer.

Hvis Kommissionen ikke er enig i nogen ændringer, kan Rådet kun underkende indsigelsen ved enstemmig afgørelse. Hvis Europa-Kommissionen mener, at ændringsforslagene i overdreven grad ændrer forslaget, har den ret til at trække sit forslag tilbage.

Hvis de tre institutioner ikke når til enighed om en fælles endelig tekst, finder en andenbehandling sted.

Under andenbehandlingen kan Parlamentet og Rådet foreslå yderligere ændringer. Parlamentet kan også blokere forslaget, hvis det ikke kan nå til enighed med Rådet.

Hvis Parlamentet og Rådet bliver enige om ændringerne, kan forslaget vedtages. Hvis de ikke kan nå til enighed, nedsættes der et forligsudvalg, der skal forsøge at finde en løsning. Både Parlamentet og Rådet kan blokere forslaget i denne sidste andenbehandlingsfase.

Et forslag vedtages som lovgivning, når Parlamentet og Rådet når til enighed om et fælles udkast, og det offentliggøres i EU-Tidende.

Den almindelige lovgivningsprocedure

En trinvis beskrivelse af den almindelige lovgivningsprocedure – hvor Parlamentet vedtager love sammen med Rådet – og en liste over love, der er vedtaget efter denne procedure.

De særlige lovgivningsprocedurer

En beskrivelse af, hvordan Parlamentet og Rådet arbejder sammen i henhold til godkendelses- og høringsprocedurerne.

Typer af EU-lovgivning 

Se Europa-Parlamentets møder direkte

Se møderne i Rådet for Den Europæiske Union direkte

Følg lovgivningsproceduren

Alle kan følge udviklingen af forslag til EU-lovgivning gennem hele lovgivningsprocessen, lige fra planlægning og vedtagelse til gennemførelse og revision.

Mere om at følge lovgivningsproceduren

Søg i lovgivningsprocedurer

Bliv involveret i lovgivningsprocessen

Europa-Kommissionens dagsorden for bedre regulering giver enkeltpersoner, virksomheder, interessenter, nationale myndigheder og andre organisationer mulighed for at bidrage til EU's politiske beslutningsproces. Du kan give din mening til kende gennem

Deltag, interager, stem.