Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
European Committee of the Regions - Logo

Преглед

  • Роля: консултативен орган на ЕС, представляващ европейските регионални и местни органи
  • Председател: Vasco Alves Cordeiro 
  • Основан през: 1994 г.
  • Седалище: Брюксел (Белгия)
  • УебсайтЕвропейския комитет на регионите

Европейският комитет на регионите е консултативен орган на ЕС, съставен от местни и регионални представители на изборни длъжности от 27-те страни от Съюза. В рамките на Комитета те могат да споделят мнението си за законодателството на ЕС, което пряко засяга регионите и градовете.

Какво прави Европейският комитет на регионите?

Комитетът на регионите дава възможност на регионите и градовете официално да изказват становища в процеса на създаване на законодателство на ЕС, като гарантира, че позициите и нуждите на регионалните и местните органи се вземат предвид.

  • Европейската комисия, Съветът на ЕС и Европейският парламент трябва да се консултират с Комитета на регионите, когато подготвят законодателство по въпроси, засягащи местното и регионалното управление, като например здравеопазване, образование, заетост, социална политика, икономическо и социално сближаване, транспорт, енергетика и изменение на климата.
  • Ако не го направят, Комитетът на регионите може да отнесе въпроса до Съда на ЕС.
  • След като Комитетът на регионите получи дадено законодателно предложение, той изготвя и приема становище и го изпраща на съответните институции на ЕС.
  • Комитетът също така излиза със становища по своя инициатива.

Състав

Членовете на Комитета на регионите са представители на изборни длъжности в местни или регионални органи. Всяка страна номинира членове по свой избор, които се назначават за подлежащ на подновяване петгодишен срок от Съвета на ЕС. Броят на членовете по страни зависи от населението на страната.

Членовете на комитета от една държава образуват националната делегация, която отразява политическия, географския, регионалния и местния баланс в съответната страна.

Всеки член може също така да бъде част от политическа група в Комитета на регионите. В момента има шест политически групи в различни части на политическия спектър: Европейска народна партия (ЕНП), Партия на европейските социалисти (ПЕС)група Renew Europe, група на европейския алианс (EA), Европейски консерватори и реформисти (ЕКР) и Зелените. Членовете могат също така да предпочетат да не бъдат част от политическа партия, ако желаят (необвързани).

Комитетът на регионите определя свой председател измежду членовете си за срок от 2,5 години.

Как функционира Комитетът на регионите?

Комитетът на регионите определя докладчик (един от членовете), който се консултира със заинтересованите лица и подготвя дадено становище. Текстът се обсъжда и приема от комисията в Комитета на регионите, която отговаря за съответната област на политиката. След това становището се представя на всички членове на пленарно заседание и те гласуват за неговото изменение и приемане. Накрая становището се споделя и се съобщава на всички институции на ЕС, имащи отношение към него.

На година се провеждат до 6 пленарни сесии, на които се приемат становища, обхващащи между 50 и 80 законодателни проекта на ЕС.

Комитетът на регионите и вие

Комитетът на регионите насърчава участието на всички равнищаот регионални и местни органи до отделни граждани. Регионални и местни органи, асоциации, НПО, експерти и научни работници могат да участват в онлайн проучвания, консултации и прояви. За наградите „Предприемчив европейски регион“ могат да се надпреварват всички региони с политически компетенции, докато конкурсите за дисертации са достъпни за научни работници.

Комитетът на регионите е създал редица мрежи, за да даде възможност на регионите и градовете в ЕС да обменят добри практики, да работят заедно и да участват в дебата в ЕС по въпроси като растеж и заетост, борба с изменението на климата, трансгранично сътрудничество, развитие и субсидиарност.

Европейският комитет на регионите представлява 1 милион местни и регионални политици от Европейския съюз и работи по-специално с млади политици на изборни длъжности, като ги кани на пленарните сесии на КР или например на Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете.

За повече информация:

Кой кой е

Публикации

Документационен център

Работни места

Европа в моя регион

Контакт

Име
Европейски комитет на регионите (КР)
Уебсайт
https://cor.europa.eu/bg
Телефонен номер
+32 2 282 22 11
Факс
+32 2 282 23 25
Пощенски адрес
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Брюксел, Бeлгия
Социални медии