Skip to main content
European Committee of the Regions - Logo

Prehľad

  • Úloha: poradný orgán zastupujúci európske orgány na regionálnej a miestnej úrovni
  • Predseda: Apostolos Tzitzikostas
  • Rok zriadenia: 1994
  • Sídlo: Brusel (Belgicko)
  • Webová stránka: Európsky výbor regiónov

Európsky výbor regiónov je poradný orgán EÚ, ktorý tvoria zástupcovia všetkých 27 členských štátov volení na miestnej a regionálnej úrovni. Prostredníctvom Výboru regiónov sú schopní vymieňať si názory na právne predpisy EÚ, ktoré majú priamy vplyv na regióny a mestá.

Čo robí VR?

Prostredníctvom Výboru regiónov sa do tvorby právnych predpisov EÚ môžu oficiálne zapojiť regióny a mestá, čím sa zabezpečuje, že sa rešpektujú potreby a postavenie miestnych a regionálnych orgánov.

  • Európska komisia, Rada EÚ a Európsky parlament sa v prípade navrhovania právnych predpisov z oblastí, ktoré sa týkajú miestnej alebo regionálnej samosprávy, ako napríklad zdravotníctvo, vzdelávanie, zamestnanosť, sociálna politika, hospodárska a sociálna súdržnosť, doprava, energetika a zmena klímy, musia poradiť s Výborom regiónov.
  • V opačnom prípade môže VR podať žalobu na Súdny dvor Európskej únie.
  • Po tom, čo VR dostane legislatívny návrh, vypracuje a prijme stanovisko, ktoré rozpošle príslušným inštitúciám EÚ.
  • VR uverejňuje stanoviská aj k svojim vlastným iniciatívam.

Zloženie

Členovia Výboru regiónovvolenízástupcovia pracujúci pre miestne alebo regionálne orgány. Každá krajina nominuje členov podľa vlastného výberu, ktorých vymenúva Rada EÚ na päťročné obdobie s možnosťou jeho predĺženia. Počet členov za každú krajinu závisí od počtu jej obyvateľov.

Členovia jednotlivých krajín tvoria národnú delegáciu, ktorá odráža politické, geografické, regionálne a miestne zloženie danej krajiny.

Každý člen sa takisto môže zapojiť do politickej skupiny vo Výbore regiónov. V súčasnosti je vo Výbore zastúpených šesť politických skupín, ktoré odrážajú politické spektrum: Európska ľudová strana (EĽS),Strana európskych socialistov (SES), skupina Renew Europe, skupina Európska aliancia (EA), Európski konzervatívci a reformisti (ECR) a Skupina zelených. Členovia Výboru sa môžu tiež rozhodnúť, že nebudú súčasťou nijakej politickej strany (nezaradení).

Výbor spomedzi svojich členov vymenuje predsedu na obdobie dva a pol roka.

Ako funguje VR?

Výbor vymenuje spravodajcu (jedného zo svojich členov), ktorý vedie konzultácie so zainteresovanými stranami a pripravuje stanovisko. Znenie stanoviska prerokúva a prijíma komisia Výboru regiónov zodpovedná za príslušnú oblasť politiky. Stanovisko sa potom predkladá na plenárnom zasadnutí na hlasovanie všetkým členom, ktorí ho menia a prijímajú. Na záver sa stanovisko oznámi všetkým príslušným inštitúciám EÚ.

Ročne sa uskutoční maximálne 6 plenárnych zasadnutí, na ktorých sa prijímajú stanoviská zastrešujúce 50 – 80 legislatívnych projektov.

VR a vy

VR nabáda k zapájaniu sa na všetkých úrovniach, od regionálnych a miestnych orgánov po jednotlivých občanov. Regionálne a miestne orgány, združenia, MVO, experti a akademickí pracovníci sa môžu zapojiť do online prieskumov, konzultácií a podujatí. Do súťaže Podnikateľský región roka sa môžu zapojiť všetky regióny s politickými právomocami. Súťaže dizertačných prác sú zas otvorené pre akademických pracovníkov.

Výbor zriadil viacero sietí s cieľom umožniť všetkým regiónom a mestám EÚ, aby si vymieňali najlepšie postupy, spolupracovali a prispievali k európskej diskusii o témach ako rast a zamestnanosť, boj proti zmene klímy, cezhraničná spolupráca, rozvoj a subsidiarita.

Európsky výbor regiónov zastupuje 1 miliónov miestnych a regionálnych politikov Európskej únie a osobitne sa zapája do podujatí programu Mladí volení politici – pozýva ich na plenárne zasadnutia VR alebo napríklad na európsky samit regiónov a miest.

Klikni tiež na...

Kto je kto

Stanoviská a publikácie

Pracovné miesta

Európa v mojom regióne

Kontakt

Európsky výbor regiónov (VR)

Webové sídlo
Telefónne číslo
+32 2 282 22 11
Faxové číslo
+32 2 282 23 25
Poštová adresa
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgicko
Sociálne médiá