Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
European Committee of the Regions - Logo

Prehľad

  • Úloha: poradný orgán zastupujúci európske orgány na regionálnej a miestnej úrovni
  • Predseda: Vasco Alves Cordeiro
  • Rok zriadenia: 1994
  • Sídlo: Brusel (Belgicko)
  • Webové sídloEurópsky výbor regiónov

Európsky výbor regiónov (VR) je poradný orgán EÚ, ktorý tvoria zástupcovia všetkých 27 členských štátov volení na miestnej a regionálnej úrovni. Členstvo vo VR im umožňuje vymieňať si názory na právne predpisy EÚ, ktoré majú priamy vplyv na regióny a mestá.

Čo robí VR?

Prostredníctvom VR sa do tvorby právnych predpisov EÚ môžu oficiálne zapojiť regióny a mestá, čím sa zabezpečuje, že sa rešpektujú potreby a postavenie miestnych a regionálnych orgánov.

  • Európska komisia, Rada EÚ a Európsky parlament sa v prípade navrhovania právnych predpisov z oblastí, ktoré sa týkajú miestnej a regionálnej samosprávy, ako sú napríklad zdravotníctvo, vzdelávanie, zamestnanosť, sociálna politika, hospodárska a sociálna súdržnosť, doprava, energetika a zmena klímy, musia poradiť s VR.
  • V opačnom prípade môže VR podať žalobu na Súdny dvor.
  • Po tom, čo VR dostane legislatívny návrh, vypracuje a prijme stanovisko, ktoré rozpošle príslušným inštitúciám EÚ.
  • VR vydáva aj stanoviská z vlastnej iniciatívy.

Zloženie

Členovia VRvolenízástupcovia pracujúci pre miestne alebo regionálne orgány. Každá krajina nominuje členov podľa vlastného výberu, ktorých vymenúva Rada EÚ na päťročné obdobie s možnosťou jeho obnovenia. Počet členov za každú krajinu závisí od počtu jej obyvateľov.

Členovia z jednej krajiny tvoria národnú delegáciu, ktorá odráža politické, geografické, regionálne a miestne zloženie danej krajiny.

Každý člen sa takisto môže zapojiť do politickej skupiny vo VR. V súčasnosti je vo VR zastúpených šesť politických skupín, ktoré odrážajú politické spektrum: Európska ľudová strana (EĽS), Strana európskych socialistov (SES), skupina Renew Europe, skupina Európska aliancia (EA), Európski konzervatívci a reformisti (ECR) a Zelení. Členovia sa môžu tiež rozhodnúť, že nebudú súčasťou nijakej politickej strany (nezaradení).

VR spomedzi svojich členov vymenuje predsedu na obdobie dva a pol roka.

Ako funguje VR?

VR vymenuje spravodajcu (jedného zo svojich členov), ktorý vedie konzultácie so zainteresovanými stranami a pripravuje stanovisko. Jeho znenie prerokúva a prijíma komisia VR zodpovedná za príslušnú oblasť politiky. Stanovisko sa potom predkladá na plenárnom zasadnutí na hlasovanie všetkým členom, ktorí ho menia a prijímajú. Na záver sa stanovisko oznámi všetkým príslušným inštitúciám EÚ.

Ročne sa uskutoční maximálne 6 plenárnych zasadnutí, na ktorých sa prijímajú stanoviská zastrešujúce 50 – 80 legislatívnych projektov EÚ.

VR a vy

VR nabáda k zapájaniu sa na všetkých úrovniach, od regionálnych a miestnych orgánov po jednotlivých občanov. Regionálne a miestne orgány, združenia, MVO, experti a akademickí pracovníci sa môžu zapojiť do online prieskumov, konzultácií a podujatí. Do súťaže Podnikateľský región roka sa môžu zapojiť všetky regióny s politickými právomocami. V rámci akademickej obce sú zas otvorené súťaže dizertačných prác.

VR zriadil viacero sietí s cieľom umožniť všetkým regiónom a mestám EÚ, aby si vymieňali najlepšie postupy, spolupracovali a prispievali k európskej diskusii o témach ako rast a zamestnanosť, boj proti zmene klímy, cezhraničná spolupráca, rozvoj a subsidiarita.

Európsky výbor regiónov zastupuje 1 milión miestnych a regionálnych politikov Európskej únie a osobitne sa zapája do podujatí programu Mladí volení politici – pozýva ich na plenárne zasadnutia VR alebo napríklad na Európsky summit regiónov a miest.

Ďalšie informácie

Kto je kto

Publikácie

Dokumentačné stredisko

Pracovné miesta

Európa v mojom regióne

Kontakt

Meno/Názov
Európsky výbor regiónov (VR)
Webové sídlo
https://cor.europa.eu/sk
Telefónne číslo
+32 2 282 22 11
Faxové číslo
+32 2 282 23 25
Poštová adresa
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgicko
Sociálne médiá