Skip to main content

Преглед

Столица: Париж

Официални езици на ЕС: френски

Членство в ЕС: от 1 януари 1958 г.

Парична единица: евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Шенгенско пространство: член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Данни: площнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност

Политическа система

Франция е полупрезидентска република с ръководител на правителството — министър-председател, назначаван от президента, който е държавен глава и се избира пряко от гражданите. Територията на Франция е разделена на 18 административни региона — 13 метрополни (т.е. Европейска Франция) и 5 отвъдморски региона. Всички 5 отвъдморски региона, както и Сен Мартен (френска територия в Карибския басейн), се считат за част от ЕС (със статут на най-отдалечен регион). Страсбург, град във Франция, е едно от трите седалища на европейските институции, заедно с Брюксел и Люксембург.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на френската икономика през 2018 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (22,4 %), търговията на едро и дребно,транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (17,8 %) и професионалните, научните и техническите дейности; административните и спомагателните дейности (14 %).

Търговията в рамките на ЕС представлява 59 % от износа на Франция (Германия — 14 %, Испания — 8 % и Италия — 7 %), а в търговията извън ЕС най-голям е износът за САЩ (8 %) и Китай (4 %).

69 % от вноса е от страни от ЕС (Германия — 18 %, Белгия — 10 % и Нидерландия — 8 %), а що се отнася до страните извън ЕС — по 5 % от вноса се падат на САЩ и Китай.

Франция в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 79 членове от Франция. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент във Франция

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от Съюза заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на френското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на френското председателство:

януари — юни 1959 г. | януари — юни 1962 г. | януари — юни 1965 г. | януари — юни 1968 г. | януари — юни 1971 г. | юли — декември 1974 г. | януари — юни 1979 г. | януари — юни 1984 г. | юли — декември 1989 г. | януари — юни 1995 г. | юли — декември 2000 г. | януари — юни 2008 г. | януари — юни 2022 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Следната връзка пренасочва към външен уебсайт настоящото председателство на Съвета на ЕС.

Европейска комисия

Предложеният от Франция комисар в Европейската комисия е Тиери Бретон, който отговаря за вътрешния пазар.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията във Франция

Европейски икономически и социален комитет

Франция има 24 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Франция има 24 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Франция поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Франция в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Франция?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните средства. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни от 2018 г. заФранция:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 14,778 млрд. евро
    (равняват се на 0,61 % от френската икономика)
  • Обща вноска в бюджета на ЕС — 20,573 млрд. евро
     (равнява се на 0,85 % от френската икономика)

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти във Франция 

Средствата, които Франция внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Франция се възползва от финансирането от ЕС.