Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

An chaoi a maoinítear buiséad an Aontais Eorpaigh

Trí acmhainní ó thíortha an Aontais a chomhthiomsú, neartaíonn buiséad an Aontais geilleagar agus seasamh geopholaitiúil an Aontais. Cuireann sé feabhas ar shaol an 450 milliún duine atá ina gcónaí san Aontas sa lá atá inniu ann.  

Déantar an buiséad a mhaoiniú ó na foinsí seo a leanas: 

  • sciar d’oll-ioncam náisiúnta gach Ballstáit, bunaithe ar a shaibhreas  

  • dleachtanna custaim ar iompórtálacha a thagann isteach san Aontas 

  • cuid bheag den CBL a bhailíonn gach Ballstát 

  • ranníocaíocht atá bunaithe ar mhéid na dramhaíola ó phacáistíocht phlaisteach neamh-athchúrsáilte i ngach tír den Aontas 

  • ioncam eile, ina measc ranníocaíochtaí ó thíortha nach Ballstáit den Aontas iad le cláir ar leith, ús ar íocaíochtaí agus fíneálacha déanacha, chomh maith le barrachas ar bith ón mbliain roimhe

Acmhainní dílse’ an Aontais a thugtar ar na foinsí sin. Tá acmhainní dílse nua á bplé ag an Aontas faoi láthair chun foinsí ioncaim bhuiséad an Aontais a éagsúlú agus a athchóiriú. Amach anseo, d’fhéadfaidís, mar shampla, a bheith nasctha le hastaíochtaí gás ceaptha teasa nó le brabúis chuideachta. 

Tá buiséad an Aontais bunaithe ar an bprionsabal nach mór an caiteachas a mheaitseáil le hioncam, rud a chiallaíonn nach mór don ioncam bliantúil an caiteachas bliantúil a chumhdach go hiomlán. 

Ina theannta sin, tugtar de chumhacht don Choimisiún Eorpach le Conarthaí an Aontais iasachtaí a fháil ó na margaí caipitil idirnáisiúnta thar ceann an Aontais. Ó bhí 2021 ann, tá an Coimisiún ag tiomsú cistí ar na margaí caipitil chun a phlean téarnaimh iar-COVID, NextGenerationEU, a mhaoiniú. Na bannaí sin de chuid an Aontais, aisíocfar iad thar thréimhse fhada go dtí 2058.