Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Institucija EU-a

Vijeće Europske unije

Council of the European Union - Logo

Pregled

 • Uloga: glas vlada država članica EU-a, donosi zakonodavstvo EU-a i koordinira politike EU-a
 • Članovi: ministri iz svih zemalja EU-a, ovisno o području politike o kojem se raspravlja
 • Predsjednik: sve države članice EU-a izmjenjuju se u šestomjesečnom predsjedavanju Vijećem EU-a
 • Godina osnivanja: 1958. (kao Vijeće Europske ekonomske zajednice)
 • Lokacija: Bruxelles (Belgija)
 • Internetske straniceVijeće EU-a

U Vijeću EU-a, koje se skraćeno zove Vijeće, sastaju se ministri iz svih zemalja EU-a radi rasprave o zakonodavstvu, njegove izmjene i donošenja te koordinacije politika. Ministri su ovlašteni obvezati svoje vlade da djeluju u skladu s dogovorima sa sjednica. Sastanci Vijeća održavaju se u Bruxellesu, osim tri mjeseca (travanj, lipanj i listopad) kad se održavaju u Luxembourgu.

Vijeće je zajedno s Europskim parlamentom glavno tijelo EU-a za donošenje odluka.

Treba ga razlikovati od:

 • Europskog vijeća – sastanci na vrhu koji se održavaju četiri puta godišnje i na kojima čelnici zemalja EU-a određuju opći smjer u donošenju politika EU-a
 • Vijeća Europe – nije institucija EU-a.

Zadaće Vijeća EU-a

 • pregovara o zakonodavstvu EU-a i donosi ga zajedno s Europskim parlamentom na temelju prijedloga Europske komisije
 • koordinira politike država članica EU-a
 • razvija vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a na temelju smjernica Europskog vijeća
 • sklapa sporazume između EU-a i drugih zemalja ili međunarodnih organizacija
 • donosi godišnji proračun EU-a zajedno s Europskim parlamentom

Sastav

Vijeće EU-a nema stalnih članova. Umjesto toga, Vijeće se sastaje u deset različitih sastava s obzirom na područje politike o kojem se raspravlja. Ovisno o sastavu, svaka država članica šalje svojeg ministra nadležnog za odgovarajuće područje politike.

Na primjer, na sastancima Vijeća za gospodarske i financijske poslove („Vijeće Ecofin”) nazočni su ministri financija svih država članica EU-a.

Tko predsjeda sastancima?

Vijeće za vanjske poslove ima stalnog predsjedavajućeg – visokog predstavnika za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Svim drugim sastancima Vijeća predsjeda odgovarajući ministar iz države članice koja trenutačno predsjeda Vijećem.

Na primjer, svim sastancima Vijeća za okoliš tijekom estonskog predsjedanja predsjedat će estonski ministar za okoliš.

Sveukupnu dosljednost osigurava Vijeće za opće poslove, kojem pomaže Odbor stalnih predstavnika. Čine ga stalni predstavnici pri EU-u iz zemalja EU-a, koji su zapravo nacionalni veleposlanici pri EU-u.

Zemlje europodručja

Zemlje europodručja koordiniraju svoju gospodarsku politiku uz pomoć Euroskupine, koju čine njihovi ministri gospodarstva i financija. Euroskupina se sastaje dan prije sastanaka Vijeća za gospodarske i financijske poslove. O dogovorima sa sastanaka Euroskupine službeno se odlučuje u Vijeću sljedećeg dana, kad o tim pitanjima glasuju isključivo ministri zemalja europodručja.

Kako funkcionira Vijeće EU-a?

Za sprečavanje donošenja odluke potrebne su najmanje četiri zemlje (koje predstavljaju najmanje 35 % ukupnog stanovništva EU-a)

 • iznimka su osjetljive teme, primjerice vanjska politika i oporezivanje, za koje je potrebna jednoglasna odluka (suglasnost svih zemalja)
 • obična većina potrebna je za postupovna i upravna pitanja.

Vijeće EU-a i vi

Opće upite o Vijeću možete uputiti njegovoj službi za informiranje javnosti.

Pristup dokumentima

Pristup informacijama

Dnevni redovi sastanaka Vijeća EU-a

Više informacija

Tko je tko

Datumi predsjedništava Vijeća

Posjet Vijeću EU-a

Publikacije

Knjižnica Vijeća

Poslovi

Kontakt

Ime
Vijeće Europske unije
Internetska stranica
http://www.consilium.europa.eu/hr/
Broj telefona
+32 2 281 61 11
Broj telefaksa
+32 2 281 73 97 / 81
Poštanska adresa
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgija
Društvene mreže