Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Amsterdam

Úřední jazyk EU: nizozemština

Členská země EU: od 1. ledna 1958

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 1999

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 26. března 1995

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Nizozemsko je parlamentní konstituční monarchie. V čele vlády stojí její předseda, hlavou státu je monarcha. Výkonnou moc má rada ministrů. Zemi tvoří 12 provincií a 388 obcí. Rovněž je rozdělena na 22 okresů, jež spravuje výkonná rada, které náleží pravomoci v oblasti vodohospodářství. K Nizozemsku rovněž patří 6 zámořských zemí a území v Karibiku. Tato území nejsou součástí EU.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími nizozemského hospodářství byly v roce 2020 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (21,7 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (20,4 %) a odborné, vědecké a technické činnosti a administrativní a podpůrné služby (14,7 %).

Do zemí EU směřuje 66 % nizozemského vývozu (23 % do Německa, 10 % do Belgie a 9 % do Francie). Co se týče zemí mimo EU, jde 8 % nizozemského vývozu do Spojených států a 4 % do Spojeného království.

Pokud jde o dovoz, 42 % pochází z členských států EU (15 % z Německa a 8 % z Belgie), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 17 % dovozu z Číny a 8 % ze Spojených států.

Nizozemsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 29 poslanců z Nizozemska. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Nizozemsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci nizozemského státu (vždy podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období nizozemského předsednictví:

červenec–prosinec 1960 | červenec–prosinec 1963 | červenec–prosinec 1966 | červenec–prosinec 1969 | červenec–prosinec 1972 | červenec–prosinec 1976 | leden–červen 1981 | leden–červen 1986 | červenec–prosinec 1991 | leden–červen 1997 | červenec–prosinec 2004 | leden–červen 2016

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Nizozemsko nominovalo Franse Timmermanse, který zastává funkci výkonného místopředsedy pro Zelenou dohodu pro Evropu.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Nizozemsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Nizozemsko 12 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Nizozemsko zde má 12 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Nizozemsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby nizozemské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Nizozemsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Nizozemsku za finančního přispění EU

Příspěvek Nizozemska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Nizozemsko čerpá finanční prostředky EU