Skip to main content

Ülevaade

Pealinn: Bratislava

ELi ametlik(ud) keel(ed): slovaki keel

ELi liikmesriik: alates 1. maist 2004

Rahaühik: euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 2009

SchengenSchengeni ala liige alates 21. detsembrist 2007

Arvandmedpindala – rahvaarv – SKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)

Poliitiline süsteem

Slovakkia on parlamentaarne demokraatlik vabariik, mille valitsusjuht on peaminister, kelle käes on suurem osa täitevvõimust, ning mille riigipea on president, kellel on väga piiratud volitused. Riik on jaotatud kaheksaks maakonnaks, millest igaüks on oma nime saanud sealse suurima linna järgi. Alates 2002. aastast on neile antud teatav autonoomia.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Slovakkia majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2020. aastal tööstus (24,1%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (18,4%), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (16,8%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Slovakkia ekspordist 79% (Saksamaa 22%, Tšehhi 11% ja Poola 8%). ELi-välisest ekspordist läheb 4% nii Ameerika Ühendriikidesse kui ka Ühendkuningriiki ning 3% Hiinasse.

80% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 20%, Tšehhi 18% ja Austria 9%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 4% nii Lõuna-Koreast kui ka Hiinast ning 3% Venemaalt.

Slovakkia ELis

Euroopa Parlament

Slovakkiast on Euroopa Parlamenti valitud 14 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Slovakkias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Slovakkia valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Slovakkia eesistumise perioodid:

juuli–detsember 2016

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogu praegune eesistujariik

Euroopa Komisjon

Slovakkia poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Maroš Šefčovič, kes on institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade valdkonna asepresident.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Slovakkias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Slovakkial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesüheksa esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Slovakkial on Euroopa Regioonide Komiteesüheksa esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Slovakkia suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Slovakkia nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Slovakkia?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.

ELi eelarvega ei püüta vahendeid ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna.

Teave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Slovakkias

Rahalised vahendid, mida Slovakkia maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Slovakkiale kasulikud on.