Skip to main content
Council of the European Union - Logo

Informacje ogólne

 • Rola: Reprezentuje głos rządów krajów UE, przyjmuje akty prawne UE i koordynuje politykę UE
 • Członkowie: Ministrowie ze wszystkich krajów UE, w zależności od omawianego obszaru polityki
 • Prezydencja: Każdy kraj UE sprawuje prezydencję przez 6 miesięcy na zasadzie rotacji
 • Rok ustanowienia: 1958 (jako Rada Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej)
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowa: Rada UE

W ramach Rady UE, nieformalnie nazywanej w skrócie „Radą”, ministrowie ze wszystkich krajów UE spotykają się, aby omawiać, zmieniać i przyjmować akty prawne oraz koordynować politykę. Ministrowie są upoważnieni do podejmowania zobowiązań w imieniu swoich rządów w odniesieniu do działań uzgodnionych na posiedzeniach.

Wraz z Parlamentem Europejskim Rada jest głównym organem decyzyjnym UE.

Nie należy jej mylić z:

 • Radą Europejską – czyli odbywającym się raz na kwartał szczytem, podczas którego przywódcy krajów Unii spotykają się, aby omówić ogólne kierunki polityki
 • Radą Europy  – która nie jest organem UE.

Czym zajmuje się Rada UE?

 • Wraz z Parlamentem Europejskimnegocjuje i uchwala akty prawne UE w oparciu o wnioski ustawodawcze przedstawione przez Komisję Europejską.
 • Koordynuje politykę krajów UE.
 • Określa kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE w oparciu o wytyczne Rady Europejskiej.
 • Podpisuje umowy między UE a innymi krajami lub organizacjami międzynarodowymi.
 • Przyjmuje, wspólnie z Parlamentem Europejskim, budżet UE.

Skład:

Rada UE nie ma stałych członków. Posiedzenia Rady UE odbywają się w dziesięciu rożnych konfiguracjach w zależności od obszaru polityki, który będzie omawiany. W zależności od konfiguracji poszczególne kraje wysyłają ministra odpowiedzialnego za dany obszar polityki.

Na przykład w posiedzeniu Rady dotyczącym spraw gospodarczych i finansowych („Rada Ecofin”) uczestniczą ministrowie finansów wszystkich krajów UE.

Kto przewodniczy posiedzeniom?

Rada do Spraw Zagranicznych ma stałego przewodniczącego – jest nim Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa . Wszystkim innym posiedzeniom Rady przewodniczy odpowiedni minister kraju, który wówczas sprawuje rotacyjną prezydencję w Unii Europejskiej.

Na przykład posiedzeniom Rady ds. Środowiska w czasie prezydencji estońskiej będzie przewodniczył estoński minister środowiska.

Rada do Spraw Ogólnych, przy wsparciu Komitetu Stałych Przedstawicieli, zapewnia ogólną spójność prac różnych składów. Komitet ten złożony jest ze Stałych Przedstawicieli krajów UE, którzy de facto są ambasadorami swoich krajów przy UE.

Kraje strefy euro

Kraje należące do strefy euro koordynują swoją politykę gospodarczą w ramach Eurogrupy, w skład której wchodzą ich ministrowie gospodarki i finansów. Jej posiedzenia odbywają się w przeddzień spotkań Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych. Porozumienia osiągnięte w ramach Eurogrupy są formalnie przyjmowane przez Radę UE następnego dnia, ale w głosowaniach nad tymi zagadnieniami uczestniczą jedynie ministrowie krajów strefy euro.

Jak działa Rada UE?

Zablokować decyzję mogą co najmniej cztery kraje (reprezentujące co najmniej 35 proc. ogółu ludności UE).

 • Wyjątek – W przypadku tematów newralgicznych, takich jak te związane np. z polityką zagraniczną lub podatkami, wymagana jest decyzja jednogłośna (wszystkich krajów).
 • Zwykła większość wymagana jest w przypadku kwestii proceduralnych i administracyjnych.

To warto wiedzieć

Pytania o charakterze ogólnym można kierować do Sekcji Informacji Publicznej Rady.

Zobacz również

Organizacyjna baza danych UE (Kto jest kim w UE)

Porządek sprawowania prezydencji w Radzie UE

Wizyty w Radzie UE

Publikacje

Dokumenty

Oferty zatrudnienia

Kontakt

Rada UE

Strona internetowa
Tel.
+32 2 281 61 11
Faks
+32 2 281 73 97 / 81
Adres pocztowy
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgia
Media społecznościowe