Skip to main content
European Parliament - logo

Přehled

 • Úloha: přímo volený orgán s legislativní, rozpočtovou a dozorčí pravomocí
 • Členové: 705 poslanců
 • Předsedkyně: Roberta Metsolová
 • Rok zřízení: V roce 1952 jako Společné shromáždění Evropského společenství uhlí a oceli, v roce 1962 již jako Evropský parlament. První přímé volby se konaly v roce 1979.
 • Sídlo: Štrasburk (Francie), Brusel (Belgie), Lucemburk (Lucembursko)
 • Internetové stránkyEvropský parlament

Evropský parlament je zákonodárným orgánem EU. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni přímo občany EU každých 5 let. Poslední volby se uskutečnily v květnu 2019.

Volby

Volby do Evropského parlamentu se naposledy konaly ve dnech 23. – 26. května 2019.

Další informace o výsledcích voleb do Evropského parlamentu v roce 2019

Funkce

Parlament vykonává tři hlavní funkce:

Legislativní
 • Společně s Radou EU schvaluje právní předpisy EU, jejichž návrhy předkládá Evropská komise.
 • Rozhoduje v otázkách mezinárodních dohod.
 • Rozhoduje o rozšiřování EU o nové státy.
 • Kontroluje pracovní program Komise a také může uložit, aby Komise vypracovala návrh konkrétního právního předpisu.
Dozorčí
 • Vykonává demokratickou kontrolu všech orgánů EU.
 • Volí předsedu Komise a schvaluje složení Komise. Může hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry, na základě které by Komise musela odstoupit.
 • Uděluje rozpočtové absolutorium, tzn. že schvaluje způsob, jakým jsou vynakládány prostředky z rozpočtu EU.
 • Vyjadřuje se k peticím předkládaným občany a zahajuje šetření.
 • Projednává měnovou politiku s Evropskou centrální bankou.
 • Interpeluje Komisi a Radu.
 • Sleduje průběh voleb.
Rozpočtová
 • Sestavuje spolu s Radou rozpočet EU.
 • Schvaluje dlouhodobý rozpočet EU (tzv. víceletý finanční rámec).

Složení

Počet poslanců za každou zemi je zhruba úměrný počtu jejích obyvatel, přičemž se jedná o proporcionalitu sestupnou. Žádná země nemůže mít méně než 6 nebo více než 96 europoslanců a celkový počet nesmí překročit 705 (704 plus předsedkyně EP). Evropští poslanci nezasedají v poslaneckých lavicích podle své státní příslušnosti, ale na základě příslušnosti k politické frakci.

Předsedkynězastupuje Parlament při jednání s ostatními orgány EU a ostatními subjekty a uděluje konečné schválení při jednání o rozpočtu EU.

Činnost

Pracovní cyklus Parlamentu má dvě hlavní fáze:

 • Příprava legislativy ve výborech
  Parlament čítá celkem 20 výborů a tři podvýbory, z nichž se každý zabývá určitou oblastí politiky. Výbory zkoumají návrhy právních předpisů a poslanci a politické skupiny mohou předkládat pozměňovací návrhy nebo návrh na zamítnutí. Tyto kroky jsou rovněž projednávány v rámci politických seskupení.
 • Schvalování legislativy na plenárních zasedáních
  Při nich se všichni poslanci Evropského parlamentu scházejí v jednacím sále a probíhá konečné hlasování o návrzích právních předpisů a navrhovaných změnách. Plenární zasedání se obvykle konají každý měsíc ve Štrasburku a trvají čtyři dny. V některých případech se organizují další zasedání v Bruselu.

Parlament a vy

Chcete-li Parlament vyzvat, aby se začal zabývat určitým tématem, můžete tak učinit formou petice (lze zaslat poštou nebo online).

Petice se může týkat jakéhokoli tématu, které spadá do kompetence EU.

Petici smí předkládat občané členských států EU nebo osoby s pobytem na území EU. Podniky a ostatní organizace předkládající petici musejí mít v EU sídlo.

O dalších způsobech, jak oslovit Evropský parlament, vás mohou informovat poslanci za váš region nebo pracovníci Informační kanceláře Evropského parlamentu ve vaší zemi.

Přístup k dokumentům

Přístup k informacím

Zasedání Parlamentu

Harmonogram předsedkyně Evropského parlamentu

Další informace

Kdo je kdo

Návštěvy sídla Parlamentu

Pravomoci a postupy Evropského parlamentu

Publikace

Pracovní místa

Kontakt

Jméno/Název
Evropský parlament
Internetové stránky
http://www.europarl.europa.eu/portal/cs
Telefonní číslo
+32 2 284 21 11
Číslo faxu
+32 2 284 69 74
Poštovní adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgie
Sociální média
European Parliament - logo