Skip to main content
European Parliament - logo

Īss apraksts

 • Uzdevums: tieši vēlēta ES iestāde, kurai ir likumdevēja un uzraudzības funkcijas. Tā lemj arī par budžetu.
 • Deputāti: EP 705 deputāti (Eiropas Parlamenta 705 deputāti)
 • Priekšsēdētājs: Dāvids Marija Sasoli
 • Izveides gads: 1952. gadā kā Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Kopējā asambleja, 1962. gadā kā Eiropas Parlaments. Pirmās tiešās vēlēšanas notika 1979. gadā.
 • Atrašanās vieta: Strasbūra (Francija), Brisele (Beļģija), Luksemburga
 • Tīmekļa vietne: Eiropas Parlaments

Eiropas Parlaments ir ES likumdevējs. To tieši ievēlē ES pilsoņi ik pēc 5 gadiem. Pēdējās vēlēšanas notika 2019. gada maijā.

Vēlēšanas

Eiropas Parlamenta vēlēšanas notika 2019. gada 23.–26. maijā.

Vairāk par 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātiem

Ar ko nodarbojas Eiropas Parlaments?

Parlamentam ir trīs galvenās funkcijas (sk. tālāk).

Likumdošana

 • Parlaments kopā ar ES Padomi pieņem ES tiesību aktus, pamatojoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumiem.
 • Parlaments pieņem lēmumus par starptautiskiem līgumiem.
 • Parlaments lemj par ES paplašināšanos.
 • Parlaments pārskata Eiropas Komisijas darba programmu un dažkārt aicina to ierosināt tiesību aktus.

Uzraudzīšana

 • Parlaments veic visu ES iestāžu demokrātisku uzraudzību.
 • Parlaments ievēl Eiropas Komisijas priekšsēdētāju un apstiprina komisāru kolēģiju kā vienotu veselumu. Tas var arī balsojot nolemt, ka Komisijai izsakāma neuzticība, un tādējādi likt komisāru kolēģijai atkāpties.
 • Parlaments apstiprina budžeta izpildi, proti, apstiprina veidu, kā izlietots ES budžets.
 • Tas izskata pilsoņu lūgumrakstus un veic izmeklēšanu.
 • Parlaments apspriež monetāro politiku ar Eiropas Centrālo banku.
 • Tas iztaujā Eiropas Komisiju un Padomi.
 • Parlaments veic arī vēlēšanu novērošanu.

Lēmumu pieņemšana par budžetu

 • Parlaments kopā ar ES Padomi apstiprina ES budžetu.
 • Parlaments arī apstiprina ES ilgtermiņa budžetu jeb daudzgadu finanšu shēmu.

Sastāvs

No katras valsts ievēlēto deputātu skaits ir aptuveni proporcionāls tās iedzīvotāju skaitam, taču tiek ievērots t.s. līdzsvarotas proporcionalitātes princips: nevienai valstij nedrīkst būt mazāk par 6 vai vairāk par 96 deputātiem, un deputātu kopskaits nedrīkst pārsniegt 705 (704 plus priekšsēdētājs). Parlamenta deputāti ir iedalīti un strādā grupās atkarībā no viņu politiskajiem uzskatiem, nevis valstspiederības.

Priekšsēdētājs  pārstāv Parlamentu attiecībās ar citām ES iestādēm un pārējo pasauli un dod galīgo zaļo gaismu ES budžetam.

Vietu skaits Eiropas Parlamentā?

vietu skaits Eiropas Parlamentā

Kā Eiropas Parlaments strādā?

Parlamenta darbam ir divi galvenie posmi:

 • komitejas tajās sagatavo tiesību aktus.
  Parlamentā ir 20 komitejas un trīs apakškomitejas. Katra no tām atbild par konkrētu politikas jomu. Komitejas izskata tiesību aktu projektus (priekšlikumus), un deputāti un politiskās grupas var ierosināt grozījumus vai ierosināt kādu projektu noraidīt. Šos jautājumus apspriež arī politiskajās grupās;
 • plenārsēdes – tajās pieņem tiesību aktus.
  Plenārsēdēs sapulcējas visi deputāti, lai veiktu galīgo balsojumu par tiesību aktu projektiem un ierosinātiem grozījumiem. Parasti plenārsēdes notiek Strasbūrā (ik mēnesi četras dienas), taču dažreiz tiek sarīkotas papildsēdes Briselē.

Eiropas Parlaments un jūs

Ja vēlaties aicināt Parlamentu rīkoties saistībā ar kādu konkrētu jautājumu, varat tam iesniegt lūgumrakstu (pa pastu vai internetā).

Lūgumraksti var būt par jebkuru jautājumu, kurš ir ES kompetencē.

Lūgumrakstu varat iesniegt tad, ja esat kādas ES dalībvalsts pilsonis vai dzīvojat ES. Uzņēmumiem un organizācijām jābūt reģistrētiem ES.

Ir arī citi veidi, kā sazināties ar Parlamentu. Piemēram, vērsieties pie sava vietējā deputāta vai Eiropas Parlamenta Informācijas birojā jūsu valstī.

Skatīt arī

ES iestāžu kontaktinformācijas katalogs

Eiropas Parlamenta apmeklēšana

Eiropas Parlamenta pilnvaras un darba procedūra

Publikācijas

Vakances

Kontaktinformācija

Eiropas Parlaments

Tīmekļvietne
Tālruņa numurs
+32 2 284 21 11
Faksa numurs
+32 2 284 69 74
Pasta adrese
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi
European Parliament - logo