Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Proračunski postupak Europske unije

Proračun EU-a

Proračun EU-a objedinjuje sredstva na razini EU-a te državama članicama omogućuje da učine više nego što bi mogle same. On pridonosi i štednji javnog novca financiranjem infrastrukturnih projekata i programa za istraživanje te se koristi ekonomijom razmjera i učinkom poluge, ujedno sprečavajući udvostručavanje rada na nacionalnoj razini.

Proračun EU-a prvenstveno je proračun za ulaganja. Služi kao nadopuna nacionalnim proračunima zemalja EU-a jer mu je glavni cilj poticati rast i tržišno natjecanje na široj, europskoj razini. Koristi se samo kad je djelotvornije utrošiti novac na razini EU-a nego na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini. Iz njega se izdvajaju sredstva za, među ostalim:

 • razvoj ruralnih područja
 • promicanje kohezije i očuvanje okoliša
 • podupiranje programa EU-a za obrazovanje i istraživanje (Erasmus i Obzor)
 • zaštitu vanjskih granica
 • povećanje razvojne suradnje
 • promicanje ljudskih prava.

Primjena proračuna EU-a: primjeri

Dugoročni proračun

U dugoročnom proračunu utvrđuju se dugoročni prioriteti i ograničenja EU-a za rashode. Poznat kao višegodišnji financijski okvir (VFO), dugoročni plan proračuna standardno obuhvaća sedmogodišnje razdoblje. U VFO-u se utvrđuju maksimalni godišnji iznosi (gornje granice) za rashode EU-a kao cjelinu i glavne kategorije rashoda (naslovi) te EU tako može planirati svoje programe financiranja nekoliko godina unaprijed. To je važno kako bi se osigurala djelotvornost politika EU-a.

Trenutačni VFO obuhvaća razdoblje od 2021. do 2027. U njegovoj izradi sudjelovali su Europski parlament, Vijeće i Komisija.

Godišnji proračun

Svake se godine pregovara i donosi novi godišnji proračun. U njemu se utvrđuju rashodi i prihodi za financijsku godinu u granicama koje su prethodno određene u aktualnom VFO-u.

Europski parlament, Vijeće i Komisija zajednički odlučuju o iznosu i raspodjeli sredstava godišnjeg proračuna. No, u skladu s Ugovorima (članak 17. stavak 1. Ugovora o europskoj uniji, članak 317. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) Komisija je odgovorna za njegovo izvršavanje. Ovisno o vrsti predmetnih sredstava, proračunom EU-a upravljaju i. zajednički Komisija i nacionalna tijela, ii. izravno Komisija ili iii. neizravno druga tijela u EU-u izvan njega. Države članice i Komisija zajednički su nadležne za izvršavanje približno 80 % proračuna.

Postupak pregovaranja o dugoročnom proračunu

Predstavljanje proračuna

Postupak pregovaranja o dugoročnom proračunu počinje nekoliko godina prije njegova donošenja.

Komisija otvara službeni postupak predstavljanjem svojeg paketa VFO-a.

Paket uključuje prijedloge:

 • Uredbe o VFO-u, kojom se utvrđuje koliko EU može potrošiti
 • Odluke o vlastitim sredstvima, kojom se utvrđuju izvori prihoda EU-a
 • sektorskog zakonodavstva kojim se uređuju svi programi financiranja EU-a.

Pregovori o proračunu

Vijeće EU-a priprema svoje stajalište, u kojem utvrđuje stavke za koje je potrebno da čelnici EU-a odrede političke smjernice i prioritete. Stajalište Vijeća pomaže Europskom vijeću u pripremi nacrta zaključaka o paketu VFO-a.

Čelnici EU-a u Europskom vijeću daju političke smjernice u pogledu glavnih elemenata dugoročnog proračuna, što Vijeću omogućuje da donese zaključke.

Europski parlament također donosi stajalište o prijedlogu Komisije. Kad Europsko vijeće utvrdi svoje stajalište, započinju trilateralni pregovori s Europskim parlamentom kako bi on dao suglasnost.

Donošenje proračuna

Dugoročni proračun zatim se donosi posebnim zakonodavnim postupkom.

Uredba o VFO-u donosi se nakon:

 • postizanja jednoglasnog dogovora u Vijeću
 • suglasnosti Europskog parlamenta kako bi se zaključio proces odlučivanja (Parlament može prihvatiti ili odbiti stajalište Vijeća, ali ga ne može mijenjati).

Za stupanje na snagu Odluke o vlastitim sredstvima potrebni su:

 • jednoglasan dogovor za donošenje u Vijeću
 • mišljenje Europskog parlamenta
 • odobrenje svih zemalja EU-a u skladu s njihovim ustavnim zahtjevima.

VFO za razdoblje 2021. – 2027.

Kako se pregovara o dugoročnom proračunu

Dugoročni proračun EU-a jednostavno objašnjen

Postupak pregovaranja o godišnjem proračunu

Pravna osnova

O godišnjem proračunu EU-a zajednički odlučuju Europski parlament i Vijeće. Postupak je utvrđen u članku 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, a odvija se u godini prije provedbe proračuna.

Standardni proračunski postupak

 • do 1. srpnja sve institucije EU-a Komisiji šalju svoje izvještaje o procjenama sastavljene u skladu s njihovim internim postupcima
 • do 1. rujna Komisija dostavlja nacrt godišnjeg proračuna Europskom parlamentu i Vijeću na temelju Uredbe o VFO-u koja je na snazi i proračunskih smjernica za narednu godinu; u praksi, Komisija nastoji predstaviti nacrt proračuna u lipnju
 • do 1. listopada Vijeće donosi stajalište o nacrtu proračuna (uključujući izmjene)
 • stajalište Europskog parlamenta slijedi u roku od 42 dana (uključujući izmjene).

Ako se Europski parlament i Vijeće ne slože: 

 • saziva se Odbor za mirenje s predstavnicima obaju suzakonodavaca, koji mora postići dogovor o zajedničkom tekstu u roku od 21 dana nakon donošenja stajališta Europskog parlamenta
 • Europski parlament i Vijeće imaju 14 dana da prihvate ili odbiju zajednički tekst.

Ako se zajednički tekst prihvati:

 • Europski parlament donosi godišnji proračun.

Ako Vijeće odbije zajednički tekst:

 • Europski parlament ipak može donijeti proračun, ali samo s određenom većinom (većinom svojih članova i s tri petine danih glasova).

Ako i Europski parlament i Vijeće odbiju zajednički nacrt ili se ne mogu složiti:

 •  proračun se odbija i Komisija mora dostaviti novi nacrt proračuna.

Godišnji proračun može se izmijeniti kako bi se odgovorilo na nepredviđene okolnosti ili s obzirom na informacije koje nisu bile dostupne u vrijeme izrade prijedloga Komisije. To se čini pismom izmjene (prije konačnog donošenja) ili izmjenom proračuna (tijekom provedbe). Oba načina izmjene uređena su istim postupovnim pravilima kao i opći proračun.

Prihodi i potrošnja proračuna EU-a

Kako se priprema godišnji proračun EU-a