Skip to main content
Council of the European Union - Logo

Přehled

 • Úloha: Tlumočit názory členských států Evropské unie, schvalovat právní předpisy EU a koordinovat politiky EU
 • Členové: Ministři vlád všech zemí EU podle oblasti politiky, která je projednávána
 • Předseda: Předsednictví se vždy na 6 měsíců ujímají na základě rotace jednotlivé země EU
 • Datum zřízení: 1958 (jako Rada Evropského hospodářského společenství)
 • Sídlo: Brusel (Belgie)
 • Internetové stránky: Rada EU

V Radě EU, které se neformálně říká Rada, se scházejí ministři vlád všech zemí EU, aby projednávali, pozměňovali a schvalovali právní předpisy a koordinovali jednotlivé politiky. Ministři jsou zmocněni přijímat jménem vlád členských států závazky k provedení kroků či opatření schválených na zasedání.

Rada je společně s Evropským parlamentemhlavním rozhodovacím orgánem Unie.

Nezaměňujte Radu EU s:

 • Evropskou radou – čtvrtletní vrcholná setkání vedoucích představitelů EU, na nichž se stanoví hlavní priority a směřování politiky EU.
 • Radou Evropy  – nepatří vůbec k orgánům Unie.

Úkoly Rady EU

 • Na základě návrhů Evropské komisevyjednává a přijímá zákony EU společně s Evropským parlamentem.
 • Koordinuje politiky jednotlivých zemí EU.
 • Na základě pokynů Evropské rady formuje zahraniční a bezpečnostní politiku EU.
 • Uzavírá dohody mezi EU a dalšími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi.
 • Spolu s Evropským parlamentem přijímá roční rozpočet EU.

Složení

Rada EU nezasedá vždy ve stejném složení. Schází se v 10 různých konfiguracích, z nichž každá odpovídá určité politické oblasti, která má být projednávána. V závislosti na této konfiguraci pak jednotlivé země vyšlou na zasedání svého ministra, který je za danou oblast odpovědný.

Například zasedání Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci („ECOFIN“) se účastní ministři financí členských zemí.

Kdo jednotlivým zasedáním předsedá?

Svého stálého předsedu má Rada pro zahraniční věci. Je jím vysoký představitel/ka pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU . V čele všech dalších zasedání Rady je pak příslušný ministr ze země, která právě zastává rotující předsednictví EU.

Jestliže se tedy například zasedání Rady pro životní prostředí uskuteční v době, kdy je předsednickou zemí Estonsko, bude tomuto zasedání předsedat estonský ministr životního prostředí.

Jednotný přístup zajišťuje Rada pro obecné záležitosti, které je nápomocen Výbor stálých zástupců. Ten je složen ze stálých zástupců členských států při EU, kteří jsou v podstatně velvyslanci jednotlivých zemí u EU.

Země eurozóny

Státy eurozóny koordinují své hospodářské politiky na půdě Euroskupiny, která je složena z ministrů hospodářství a financí. Schází se den před zasedáním Rady ECOFIN. Dohody uzavřené v rámci Euroskupiny se pak oficiálně schválí na zasedání Rady následující den, přičemž o těchto otázkách hlasují pouze ministři zemí eurozóny.

Činnost Rady EU

 • Zasedání ministrů zemí EU jsou veřejná, pokud se jedná nebo hlasuje o návrzích legislativních aktů. 
 • Ke schválení jakéhokoli rozhodnutí je většinou zapotřebí kvalifikované většiny :
  • 55 % zemí (při současných 27 členských státech jde o 15 zemí),
  • které dohromady počtem obyvatel reprezentují alespoň 65 % celkového počtu obyvatel EU.
 • Veřejná zasedání Rady můžete sledovat živě ve všech úředních jazycích EU. Pokud je zasedání Rady veřejné, jsou veřejné i zápisy z jednání a výsledky hlasování.

K zablokování rozhodnutí je zapotřebí nejméně 4 zemí (které představují alespoň 35 % celkového počtu obyvatel EU).

 • Výjimka – citlivá témata, jako je např. zahraniční politika či daně, vyžadují jednomyslné schválení (všechny státy musí být pro).
 • Procedurální a administrativní otázky vyžadují schválení prostou většinou .

Rada EU a vy

S dotazy obecného charakteru se můžete obrátit na službu informací pro veřejnost Rady EU.

Viz také

Kdo je kdo

Kalendář předsednictví v Radě

Rada EU – návštěvy pro veřejnost

Publikace

Dokumenty

Pracovní příležitosti

Kontakt

Rada Evropské unie

Internetové stránky
Telefonní číslo
+32 2 281 61 11
Číslo faxu
+32 2 281 73 97 / 81
Poštovní adresa
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgie
Sociální média