Skip to main content

Na čele každej z 3 hlavných inštitúcií EÚ je predseda:

Predsedníčka Európskeho parlamentu – Roberta Metsolová

Roberta Metsola - European Parliament president

Funkčné obdobie: január 2022 – jún 2024

Predsedníčku volia: poslanci Európskeho parlamentu

Úloha:

 • zabezpečuje riadne uplatňovanie pravidiel fungovania EP,
 • dohliada na rozličné činnosti a výbory EP,
 • zastupuje EP vo všetkých právnych záležitostiach a v medzinárodných vzťahoch,
 • s konečnou platnosťou schvaľuje rozpočet EÚ.

Viac o náplni práce predsedníčky Európskeho parlamentu

Viac informácií o Európskom parlamente

Predseda Európskej rady – Charles Michel

Charles Michel

Funkčné obdobie: december 2019 – máj 2022

Predsedu menujú: lídri členských štátov (hlavy štátov alebo predsedovia vlád krajín EÚ).

Úloha:

 • zabezpečuje prípravu a plynulosť práce Európskej rady vo vzťahu k jej úlohe stanovovať všeobecné politické smerovanie a priority EÚ – v spolupráci s Komisiou,
 • snaží sa o dosiahnutie súdržnosti a konsenzu v rámci Európskej rady,
 • zabezpečuje zastupovanie EÚ navonok vo veciach týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Viac o náplni práce predsedu Európskej rady

Viac informácií o Európskej rade

Predsedníčka Európskej komisie – Ursula von der Leyenová

Ursula von der Leyen

Funkčné obdobie: december 2019 – október 2024

Predsedníčku menujú: lídri členských štátov (hlavy štátov alebo predsedovia vlád krajín EÚ) po schválení zo strany Európskeho parlamentu.

Úloha:

 • vydáva politické usmernenia pre prácu Komisie,
 • zvoláva a predsedá zasadnutiam kolégia komisárov,
 • zodpovedá za vykonávanie politík EÚ Komisiou,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach skupiny G7,
 • zúčastňuje sa na najvýznamnejších rokovaniach na pôde Európskeho parlamentu a na zasadnutiach zástupcov členských štátov v rámci Rady Európskej únie.

Viac o náplni práce predsedníčky Komisie

Viac informácií o Európskej komisii

Viac o menovaní eurokomisárov

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ združuje zástupcov vlád členských štátov (ministrov), ktorí spoločne prijímajú právne predpisy EÚ. Rada EÚ nemá stáleho predsedu. Jej činnosti riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov. Zástupcovia predsedníckej krajiny napríklad predsedajú zasadnutiam Rady EÚ.

Viac o Rade EÚ

Videogaléria