Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Преглед

Столица: Амстердам

Официални езици на ЕС: нидерландски

Членство в ЕС: от 1 януари 1958 г.

Валута: евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Шенген: член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Данниплощнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност (PPS)

Политическа система

Нидерландия е парламентарна конституционна монархия с ръководител на правителството — министър-председателят — и държавен глава — монархът. Изпълнителната власт се упражнява от министерския съвет. Страната е разделена на 12 провинции и 388 общини. Освен това тя е разделена на 22 водни области, управлявани от изпълнителен съвет, който има правомощия по въпросите на управлението на водите. Нидерландия включва и 6 отвъдморски страни и територии в Карибския басейн. Тези територии не са част от ЕС.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на нидерландската икономика през 2020 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (21,7 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (20,4 %) и професионалните, научните и техническите дейности; административни и спомагателни дейности (14,7 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 66 % от износа на Нидерландия (Германия — 23 %, Белгия — 10 % и Франция — 9 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на САЩ — 8 % и Обединеното кралство — 4 %.

42 % от вноса е от страни от ЕС (Германия — 15 % и Белгия — 8 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 17 % от вноса е от Китай и 8 % — от САЩ.

Нидерландия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 29 членове от Нидерландия. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Нидерландия

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на нидерландското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на нидерландските председателства:

юли — декември 1960 г. | юли — декември 1963 г. | юли — декември 1966 г. | юли — декември 1969 г. | юли — декември 1972 г. | юли — декември 1976 г. | януари — юни 1981 г. | януари — юни 1986 г. | юли — декември 1991 г. | януари — юни 1997 г. | юли — декември 2004 г. | януари — юни 2016 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Текущо председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Нидерландия комисар в Европейската комисия е Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател, който отговаря за Европейския зелен пакт.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Нидерландия

Европейски икономически и социален комитет

Нидерландия има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейския комитет на регионите

Нидерландия има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Нидерландия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Нидерландия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище на ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Нидерландия?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните възможности. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Нидерландия

Средствата, които Нидерландия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Нидерландия се възползва от финансирането от ЕС.