Skip to main content

Postup při vymezení oblasti politiky Evropské unie

Rozhodovací postup EU

Do rozhodovacího procesu EU jsou zapojeny tři hlavní orgány:

  1. Evropský parlament, který zastupuje občany EU
  2. Rada Evropské unie, která zastupuje vlády členských států EU
  3. Evropská komise, která zastupuje obecné zájmy EU

O politikách EU se obvykle rozhoduje pomocí řádného legislativního postupu (dříve označovaného jako postup „spolurozhodování“). Jde o postup, kdy se na právním předpisu dohodnou tři hlavní orgány. 

Jak vznikají právní předpisy EU

Než Komise navrhne novou iniciativu, posoudí její potenciální hospodářské, sociální a environmentální dopady.

Komise to učiní vypracováním zprávy, která se nazývá „posouzení dopadů“, v níž jsou uvedeny výhody a nevýhody daných politických opatření. Při posuzování dopadů se berou v úvahu vstupní informace od nevládních organizací, vnitrostátních orgánů a průmyslu, jakož i od skupin odborníků, které poskytují poradenství v technických otázkách.

Jednotlivci, podniky a organizace mohou poskytnout zpětnou vazbu prostřednictvím veřejných konzultací (dotazníků) na portálu Komise „Podělte se o svůj názor“.

Parlamenty členských států mohou formálně vyjádřit své výhrady, pokud se domnívají, že danou problematiku by bylo vhodnější řešit na vnitrostátní úrovni.

Další informace o posuzování dopadů

Přezkum a přijímání navrhovaných předpisů

Jakmile Komise předloží svůj návrh, Parlament i Rada jej přezkoumají a poté mohou navrhnout změny. Obvykle se Parlament, Rada a Komise poté sejdou, aby zjistily, zda se dokážou dohodnout na úplném souboru pozměňovacích návrhů.

Pokud Komise s některými změnami nesouhlasí, může Rada tuto námitku zamítnout pouze jednomyslným rozhodnutím. V případě, kdy je Komise toho názoru, že tyto změny její návrh mění přespříliš, má právo jej stáhnout.

Pokud se všechny tři orgány na společném konečném znění nedohodnou, proběhne druhé čtení.

Během druhého čtení mohou Parlament a Rada podat další pozměňovací návrhy. Parlament může také návrh zablokovat, jestliže se nedokáže s Radou shodnout.

Jakmile se Parlament a Rada na změnách dohodnou, může být návrh přijat. Pokud se nedohodnou, zřídí se dohodovací výbor, který se pokusí nalézt řešení. Parlament i Rada mohou návrh během této závěrečné fáze druhého čtení zablokovat.

Návrh je přijat do právního řádu poté, co se Parlament a Rada dohodnou na jeho společném znění, a je zveřejněn v Úředním věstníku EU.

Řádný legislativní postup

Podrobné vysvětlení řádného legislativního postupu – kdy Parlament přijímá právní předpisy společně s Radou – a seznam právních předpisů přijatých v rámci tohoto postupu.

Zvláštní legislativní postupy

Vysvětlení způsobu, jak Parlament a Rada spolupracují v rámci postupu souhlasu a konzultace.

Druhy právních předpisů EU 

Sledujte živě zasedání Evropského parlamentu

Sledujte živě zasedání Rady Evropské unie

Sledujte proces tvorby právních předpisů EU

Vývoj navrhovaných právních předpisů EU v průběhu celého procesu jejich tvorby může sledovat kdokoliv, a to od plánování a přijímání předpisu až po jeho provádění a revizi.

Další informace o sledování tvorby právních předpisů

Vyhledávání postupů tvorby právních předpisů

Zapojte se do tvorby právních předpisů

Program Komise pro zlepšování právní úpravy umožňuje jednotlivcům, podnikům, zúčastněným stranám, vnitrostátním orgánům a dalším organizacím přispívat k tvorbě politik EU. Svůj názor můžete vyjádřit prostřednictvím

Zúčastněte se, zapojte se, hlasujte.