Skip to main content

Historia Unii Europejskiej: lata 1960-69

„Szalone lata sześćdziesiąte” – epoka wzrostu gospodarczego

Lata 60. XX wieku to dobry okres dla gospodarki, między innymi ze względu na likwidację ceł w handlu pomiędzy państwami członkowskimi. Zgadzają się one również na wspólną kontrolę nad produkcją żywności, tak aby każdy miał teraz wystarczająco dużo zapasów. W maju 1968 r. w Paryżu wybuchają zamieszki studenckie, a z „pokoleniem ‘68” wiąże się wiele zmian społecznych i obyczajowych.

3 maja 1960 r. – utworzenie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

Ustanowione zostaje Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) w celu wspierania wolnego handlu i integracji gospodarczej między niektórymi krajami spoza EWG: Austrią, Danią, Norwegią, Portugalią, Szwecją, Szwajcarią i Wielką Brytanią. Do 2020 r. do EFTA przystąpiły również: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Sierpień 1961 r. – budowa muru berlińskiego

Komunistyczny rząd we wschodnich Niemczech buduje mur w Berlinie. Staje się on symbolem rozdzielenia Europy Wschodniej i Zachodniej podczas zimnej wojny.

30 lipca 1962 r. – pierwsza wspólna polityka rolna

Pierwsza wspólna polityka rolna daje państwom EWG wspólną kontrolę nad produkcją żywności. Dla każdego wystarczy żywności, a rolnicy zarabiają na godne życie. Niepożądanym efektem ubocznym jest nadprodukcja i związane z nią ogromne nadwyżki żywności. Od lat 90. XX wieku priorytetem jest zmniejszenie nadwyżek, podniesienie jakości żywności i promowanie zrównoważonego rozwoju.

20 lipca 1963 r. – EWG podpisuje pierwsze duże porozumienie międzynarodowe

Sześć państw członkowskich podpisuje konwencję z Jaunde w celu promowania współpracy i handlu z 18 byłymi koloniami w Afryce. Obecnie UE utrzymuje szczególne stosunki tego rodzaju z 79 państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku i pracuje nad zacieśnieniem partnerstwa z Afryką, aby stawić czoła wyzwaniom wspólnym dla obu kontynentów.

8 kwietnia 1965 r. – podpisanie Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich

Traktat łączący organy wykonawcze trzech wspólnot (Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euratomu) został podpisany w Brukseli i wchodzi w życie w dniu 1 lipca 1967 r. Od tej pory Wspólnoty Europejskie będą miały jeden organ administracyjny (Komisja) i jeden organ wykonawczy (Rada).

Maj 1968 r. – zamieszki studentów w Paryżu

Protesty studentów i robotników we Francji uderzają w podstawy państwa. W innych krajach europejskich również dochodzi do protestów studenckich, choć na mniejszą skalę. Odzwierciedlają frustrację z rządów, a także sprzeciwiają się wojnie wietnamskiej i wyścigowi zbrojeń jądrowych.

1 lipca 1968 r. – początek unii celnej

Sześć krajów członkowskich EWG znosi opłaty celne na towary importowane pomiędzy sobą, co po raz pierwszy pozwala na swobodną międzynarodową wymianę handlową. Stosują one również te same cła na towary importowane z krajów nienależących do Wspólnoty. Wymiana handlowa między tymi sześcioma państwami oraz z resztą świata szybko rośnie.

Sierpień 1968 r. – praska wiosna zostaje stłumiona

Radzieckie czołgi tłumią krótkotrwałą „praską wiosnę” rodzącej się demokracji w Czechosłowacji.