Põhisisu juurde

Euroopa Liidu ajalugu 1960–1969

Kuldsed kuuekümnendad – Majanduskasvu periood

1960. aastad olid majandusele hea aeg, milles oma osa mängis see, et kaotati tollid EMÜ riikide vahelises kaubanduses. Samuti lepiti kokku toiduainetootmise ühises korraldamises, et tagada kõigile piisavalt süüa. 1968. aasta mais toimusid Pariisis üliõpilasrahutused ning paljusid muutusi ühiskonnas ja käitumises hakati hiljem seostama nn 68. aasta põlvkonnaga.

3. mai 1960 – Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni loomine

Loodi Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon (EFTA), mis edendas vabakaubandust ja majanduslikku lõimumist EMÜ-väliste riikide vahel: esialgu kuulusid selle liikmete hulka Austria, Taani, Norra, Portugal, Rootsi, Šveits ja Ühendkuningriik. 2020. aastal olid EFTA liikmeteks Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits.

August 1961 – Berliini müüri ehitamine

Ida-Saksamaa kommunistlik valitsus alustas Berliini müüri ehitust. Sellest sai külma sõja ajal Ida- ja Lääne-Euroopa eraldatuse sümbol.

30. juuli 1962 – Esimene kokkulepe ühise põllumajanduspoliitika üle

Kokkuleppimine ühises põllumajanduspoliitikas andis EMÜ riikidele esmakordselt võimaluse juhtida ühiselt toiduainete tootmist. Kõigile jätkus piisavalt toitu ja põllumajandustootjate teenistus oli hea. Selle poliitika soovimatuks kõrvalnähuks oli ületootmine ning suure ülejäägi teke. Alates 1990. aastatest sai prioriteediks ülejäägi vähendamine, toidu parem kvaliteet ja suurem kestlikkus.

20. juuli 1963 – Euroopa Majandusühenduse esimene suur rahvusvaheline leping

ELi kuus liikmesriiki allkirjastasid Yaoundé konventsiooni, et edendada koostööd ja kaubandust 18 endise kolooniaga Aafrikas. Praegu on ELil sellised erisuhted 79 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riigiga ning EL töötab selle nimel, et luua Aafrikaga tugevam partnerlus kahe maailmajao ühiste probleemide lahendamiseks.

8. aprill 1965 – Liitmislepingu allkirjastamine

1. juulil 1967 jõustus Brüsselis alla kirjutatud leping, millega ühendati Euroopa Söe- ja Teraseühenduse, Euroopa Majandusühenduse ja Euratomi täitevvõimu asutused. Sestpeale on Euroopa ühendustel ühtne haldusaparaat (komisjon) ja ühtne täitevorgan (nõukogu).

Mai 1968 – Üliõpilasrahutused Pariisis

Prantsusmaal raputasid üliõpilas- ja töölisrahutused riigi alustalasid. Väiksemaid tudengite protestiaktsioone toimus ka teistes ELi riikides. Need peegeldasid rahulolematust valitsuste suhtes ning vastuseisu Vietnami sõjale ja tuumavõidurelvastumisele.

1. juuli 1968 – Tolliliidu algus

Kuus EMÜ asutajariiki kaotasid üksteise importtoodetelt tollimaksud ning esimest korda sai võimalikuks vaba piiriülene kaubandus. Samuti kehtestati ühesugused tollimaksud kolmandatest riikidest imporditavatele kaupadele. Kaubandus nende kuue riigi vahel, samuti nende ja ülejäänud maailma vahel hakkas kiiresti kasvama.

August 1968 – Praha kevade mahasurumine

Prahasse tungisid Nõukogude tankid, surudes maha lühikeseks jäänud Praha kevade ja tehes lõpu demokraatiaalgmetele Tšehhoslovakkias.