Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Council of the European Union - Logo

Prehľad

 • Úloha: zastupuje hlas vlády krajín EÚ, prijíma právne predpisy a koordinuje politiky Únie
 • Členovia: ministri z každej krajiny EÚ, podľa oblasti politiky, o ktorej sa má diskutovať
 • Predseda: každá krajina EÚ vykonáva 6-mesačné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ
 • Rok založenia: 1958 (ako Rada Európskeho hospodárskeho spoločenstva)
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)
 • Webové sídloRada EÚ

V Rade EÚ, ktorá sa neformálne nazýva Rada, sa schádzajú ministri vlád všetkých krajín EÚ, aby prerokúvali, menili a prijímali právne predpisy a koordinovali politiky. Ministri majú právomoc zaviazať svoje vlády, aby prijali opatrenia, ktoré dohodli na zasadnutiach. Zasadnutia Rady sa konajú v Bruseli s výnimkou troch mesiacov (apríl, jún a október), keď sa konajú v Luxemburgu.

Rada je spolu s Európskym parlamentom hlavným rozhodovacím orgánom EÚ.

Je potrebné ju odlíšiť od:

 • Európskej rady – ide o štvrťročné samity, na ktorých sa stretávajú najvyšší predstavitelia členských štátov, aby diskutovali o politických prioritách EÚ,
 • Rady Európy – nejde o orgán EÚ.

Čo robí Rada?

 • Spoločne s Európskym parlamentomprerokúva a prijíma právne predpisy EÚ na základe návrhov Európskej komisie.
 • Koordinuje politiky krajín EÚ.
 • Vypracúva zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ na základe usmernení Európskej Rady.
 • Uzatvára dohody medzi EÚ a inými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami.
 • Schvaľuje ročný rozpočet EÚ spoločne s Európskym parlamentom.

Zloženie

Rada EÚ nemá nijakých stálych členov. Stretáva sa v 10 rôznych zloženiach, z ktorých každé zodpovedá prerokúvanej oblasti politiky. V závislosti od zloženia Rady vysiela každá krajina ministra zodpovedného za danú oblasť politiky.

Napríklad, keď sa koná zasadnutie Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (tzv. Rada Ecofin), je prítomný minister financií každej krajiny.

Kto predsedá zasadnutiam?

Rada ministrov zahraničných vecí má trvalého predsedu – je ním vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Všetky ďalšie zasadnutia Rady vedie príslušný minister krajiny, ktorá aktuálne predsedá EÚ.

Napríklad predsedom každej Rady pre životné prostredie v čase, keď rotujúce predsedníctvo prevezme Estónsko, bude estónsky minister životného prostredia.

Celkovú konzistentnosť zabezpečuje Rada pre všeobecné záležitosti s podporou Výboru stálych predstaviteľov. Výbor sa skladá zo stálych predstaviteľov jednotlivých krajín pri EÚ, ktorí sú vlastne veľvyslancami krajín pri EÚ.

Krajiny eurozóny

Krajiny eurozóny koordinujú svoju hospodársku politiku prostredníctvom Euroskupiny, ktorú tvoria ministri hospodárstva a financií. Euroskupina sa stretáva deň pred zasadnutím Rady pre hospodárske a finančné záležitosti. O dohodách dosiahnutých na stretnutí Euroskupiny sa formálne rozhoduje na Rade nasledujúci deň, pričom o týchto otázkach hlasujú iba ministri krajín eurozóny.

Ako funguje Rada?

 • Zasadania ministrov krajín EÚ sú verejné, keď sa rokuje alebo hlasuje o návrhoch legislatívnych aktov.
 • Na schválenie rozhodnutí sa zvyčajne vyžaduje kvalifikovaná väčšina:
  • 55 % krajín (pri súčasnom počte 27 členských štátov to znamená 15 krajín)
  • zastupujúcich aspoň 65 % celkového počtu obyvateľov EÚ.
 • Verejné zasadnutia Rady môžete sledovať naživo vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Keď je zasadnutie Rady verejné, sú verejné aj zápisnice Rady a výsledky hlasovania.

Na zablokovanie rozhodnutia sú potrebné najmenej štyri krajiny (zastupujúce aspoň 35 % celkového počtu obyvateľov EÚ).

Rada a vy

So všeobecnými otázkami sa môžete obrátiť na verejnú informačnú službu Rady.

Prístup k dokumentom

Prístup k informáciám

Programy zasadnutí Rady EÚ

Ďalšie informácie

Kto je kto

Dátumy predsedníctiev Rady

Navštívte Radu EÚ

Publikácie

Knižnica Rady

Pracovné miesta

Kontakt

Meno/Názov
Rada Európskej únie
Webové sídlo
https://www.consilium.europa.eu/sk/
Telefónne číslo
+32 22816111
Faxové číslo
+32 22817397/81
Poštová adresa
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgicko
Sociálne médiá