Przejdź do treści głównej

Paul Henri Spaak – europejski wizjoner obdarzony darem przekonywania

Jestem gorącym orędownikiem współpracy gospodarczej.

Paul-Henri Spaak

Biografia na tle czasów

Podczas wojny, gdy Spaak był na wygnaniu w Londynie, wraz z premierami Holandii i Luksemburga pracował nad całkowicie nowym i bardzo ambitnym projektem – unią celną między Belgią, Holandią i Luksemburgiem.

W 1944 r. udało się zrealizować ten plan i tak narodził się Beneluks. W obrębie tych trzech krajów zapewniono swobodny przepływ kapitału, osób, usług i towarów. Pomysł stał się inspiracją do dalszej integracji Europy.

Wizja Europy

Zdaniem Spaaka najskuteczniejszym sposobem zapewnienia pokoju i stabilizacji było zjednoczenie państw za pomocą wiążących zobowiązań traktatowych. Jako przewodniczący pierwszego Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (1946 r.) oraz Sekretarz Generalny NATO (1957–1961) Paul-Henri Spaak przysłużył się realizacji tych celów. Odegrał też wiodącą rolę przy redagowaniu treści traktatu rzymskiego. Na tzw. konferencji w Mesynie w 1955 r. sześć uczestniczących w niej państw mianowało go przewodniczącym komitetu przygotowującego tekst traktatu.

Paul-Henri Spaak przemawia w Strasburgu 11 grudnia 1951 r.

Publikacje

Więcej informacji na temat życia i osiągnięć Paula-Henriego Spaaka oraz jego wkładu w projekt integracji europejskiej