Přejít na hlavní obsah

Fakta a čísla týkající se života v Evropské unii

Rozloha a obyvatelstvo

V Unii, jejíž celková rozloha činí více než 4 miliony km², žije 448,4 milionu obyvatel. Co se týče rozlohy, je největší zemí Unie Francie, nejmenší je Malta.

Zdroj: Eurostat

 

Zdroj: Eurostat

Životní úroveň

Životní úroveň se určuje tak, že se v každé zemi spočítá cena vzorku vybraného zboží a služeb a porovná se s výší příjmů tamního obyvatelstva. Používá se přitom společná imaginární měna nazývaná standard kupní síly (PPS). Srovnání HDP na obyvatele v jednotkách PPS nám poskytne přehled o životní úrovni v EU.

 

Zdroj: Eurostat

 

V roce 2018 představoval HDP celé EU-27 vyjádřený v běžných cenách 18,6 % světového HDP. Největší světovou ekonomikou byly Spojené státy americké s podílem 24,0 %, na třetím místě se umístila Čína s podílem 15,9 %. Čtvrtou největší ekonomikou světa bylo Japonsko s 5,8 % celosvětového HDP, následované Spojeným královstvím a Indií.

Zdroj: Eurostat

Vzdělávání

Na školství vynakládá každá země EU jiný objem finančních prostředků. Studentské výměny v rámci Unie jsou organizovány prostřednictvím programu Erasmus, který v letech 2014 až 2020 pomohl více než 4 milionům lidí studovat a projít odbornou přípravou v zahraničí.

 

Zdroj:Eurostat

 

Unie kromě toho aktivně vybízí žáky, aby se od útlého věku učili cizím jazykům, neboť větší mobilita vede k většímu kontaktu s lidmi z jiných zemí.

 

Zdroj:Eurostat

Energetika a doprava

V EU v posledních letech neustále roste podíl energie z obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje energie v EU zahrnují větrnou, sluneční, vodní, slapovou a geotermální energii, biopaliva a obnovitelné části odpadu.

Zdroj: Eurostat

Efektivní systém dopravy je pro podniky a občany EU životně důležitý. Dopravní politika EU podporuje čisté, bezpečné a efektivní cestování po celé Evropě.

V současnosti připadá na dopravu přibližně čtvrtina emisí skleníkových plynů v EU. Unie usiluje o 90% snížení těchto emisí do roku 2050. Přechod k udržitelnější dopravě znamená klást do popředí zájmy lidí a poskytnout jim zdravější, čistší a cenově dostupnější alternativy.