Prejsť na hlavný obsah

Fakty a čísla o živote v Európskej únii

Rozloha a obyvateľstvo

EÚ má rozlohu viac ako 4 milióny km² a má 448,4 milióna obyvateľov. Rozlohou najväčšia krajina EÚ je Francúzsko a najmenšia je Malta.

Zdroj: Eurostat

 

Zdroj: Eurostat

Životná úroveň

Životná úroveň sa vypočítava na základe ceny určitých tovarov a služieb v každej krajine v pomere k príjmu v danej krajine. Použije sa spoločná národná mena nazývaná štandard kúpnej sily (PPS). Porovnanie hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa v PPS poskytuje prehľad životnej úrovne v rámci EÚ.

Zdroj: Eurostat

V roku 2018 predstavoval HDP celej EÚ27 podiel 18,6 % celosvetového HDP (v bežných cenách). Spojené štáty a Čína boli ďalšími najväčšími svetovými ekonomikami s podielmi 24,0 % a 15,9 %. Japonsko bolo štvrtou najväčšou ekonomikou s podielom 5,8 % celosvetového HDP, po ňom nasledovali Spojené kráľovstvo a India.

Zdroj: Eurostat

Vzdelávanie

Objem prostriedkov, ktoré jednotlivé krajiny EÚ vynakladajú na vzdelávanie, sa líši. Výmeny študentov v EÚ sa organizujú prostredníctvom programu Erasmus, ktorý v rokoch 2014 až 2020 umožnil viac ako 4 miliónom osôb študovať a absolvovať odbornú prípravu v zahraničí.

 

Zdroj: Eurostat

 

EÚ okrem toho aktívne podporuje žiakov, aby sa učili nové jazyky už od útleho veku, keďže zvýšená mobilita vedie k väčšiemu kontaktu s ľuďmi z iných krajín.

Zdroj: Eurostat

Energetika a doprava

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ v posledných rokoch naďalej rástol. Obnoviteľné zdroje energie v EÚ zahŕňajú veternú, slnečnú, vodnú, prílivovú a geotermálnu energiu, biopalivá a obnoviteľné časti odpadu.

Zdroj: Eurostat

Efektívny systém dopravy je pre podniky a občanov EÚ životne dôležitý. Dopravná politika EÚ podporuje čisté, bezpečné a efektívne cestovanie v celej Európe.

Doprava sa v súčasnosti podieľa na štvrtine emisií skleníkových plynov v EÚ. Ambíciou EÚ je do roku 2050 znížiť tieto emisie o 90 %. Prechod na udržateľnejšiu dopravu znamená klásť do popredia záujmy ľudí a poskytnúť im zdravšie, čistejšie a cenovo dostupnejšie alternatívy.