Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Факти и цифри за живота в Европейския съюз

Площ и население

ЕС има площ над 4 милиона km² и 447,7 милиона жители. Франция е най-голямата държава в ЕС по площ, а Малта е най-малката.

Източник: Евростат

 

Източник: Евростат

Жизнен стандарт

Жизненият стандарт се определя чрез измерване на цената на определени стоки и услуги във всяка държава спрямо доходите в нея. Това се прави, като се използва обща национална валута, наречена стандарт за покупателна способност (СПС). Чрез сравняването на изразения в СПС брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението на отделните държави се предоставя преглед на жизнения стандарт на равнище ЕС.

 

Източник: Евростат

 

През 2018 г. БВП на ЕС-27 представляваше 18,6 % от световния БВП, изразен в текущи цени. Съединените щати и Китай бяха другите най-големи икономики в света с дялове съответно от 24,0 % и 15,9 %. Япония бе четвъртата по големина икономика с 5,8 % дял от световния БВП, следвана от Обединеното кралство и Индия.

Източник: Евростат

Образование

Средствата, които всяка държава изразходва за образование, са различни. Студентският обмен в ЕС се организира чрез програмата „Еразъм“, която е помогнала на повече от 4 млн. души да учат и да се обучават в чужбина между 2014 и 2020 г.

 

Източник: Евростат

 

Освен това ЕС активно насърчава учениците да изучават нови езици от ранна възраст, тъй като повишената мобилност води до повече контакти с хора от други държави.

 

Източник: Евростат

Енергетика и транспорт

През последните години използването на енергия от възобновяеми източници в ЕС продължава да нараства. Сред възобновяемите енергийни източници в ЕС са вятърната енергия, слънчевата енергия, водната енергия, енергията на приливите и отливите, геотермалната енергия, биогоривата и възобновяемата част от отпадъците.

Източник: Евростат

Ефективната транспортна система е от жизненоважно значение за предприятията и хората в ЕС. Транспортната политика на ЕС насърчава екологосъобразните, безопасни и ефикасни пътувания в цяла Европа.

На транспорта се падат около една четвърт от емисиите на парникови газове в ЕС. ЕС се стреми към намаляване на тези емисии с 90 % до 2050 г. Преминаването към по-устойчив транспорт означава хората да бъдат поставени на първо място, като им се предоставят по-здравословни, по-чисти и по-достъпни алтернативи.