Skip to main content

Faktid ja näitajad Euroopa Liidus elamise kohta

Suurus ja rahvastik

ELi pindala on üle 4 miljoni km² ja siin elab 447,7 miljonit inimest. Pindalalt on suurim liikmesriik Prantsusmaa ja väikseim Malta.

Allikas: Eurostat

 

Allikas: Eurostat

Elatustase

Elatustaseme arvutamiseks võrreldakse teatavate kaupade ja teenuste hinda selle riigi sissetulekuga. Selleks kasutatakse arvestuslikku ühisvääringut, mida nimetatakse ostujõu standardiks. Ülevaate ELi liikmesriikide elatustasemest saame siis, kui võrdleme ostujõu standardis väljendatud sisemajandusekoguprodukti (SKP).

Allikas: Eurostat

 

2017. aastal moodustas EL 27 SKP ostujõu standardina väljendatuna 16,0% maailma SKPst. Maailma suurimateks majandusüksusteks osutusid Hiina ja Ameerika, kelle osakaal oli vastavalt 16,4% ja 16,3%. Suuruselt neljas oli India, kelle majandus moodustas maailma SKPst 6,7% ja sellele järgnes Jaapan 4,3%ga. ELi suurimaks majandusjõuks oli Saksamaa, kelle majandus moodustas maailma SKPst 3,7%.

Allikas: Eurostat

Haridus

ELi riikide kulutused haridusele on erinevad. Erasmuse programmi kaudu korraldatakse ELis üliõpilasvahetust, olles aidanud aastatel 2014–2020 enam kui neljal miljonil inimesel välismaal õppida ja koolitust saada.

Allikas: Eurostat

 

Lisaks julgustab EL õpilasi õppima uusi keeli juba varasest east alates, sest suurem liikuvus suurendab kontakte teistest riikidest pärit inimestega.

Allikas: Eurostat

Energeetika ja transport

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia hulk on ELis viimastel aastatel jätkuvalt kasvanud. ELi taastuvenergia allikate hulka kuuluvad tuule-, päikese-, hüdro-, tõusu-mõõna- ja geotermiline energia, biokütused ja taaskasutatavad jäätmed.

Allikas: Eurostat

Tõhus transpordisüsteem on ELi ettevõtjate ja inimeste jaoks eluliselt tähtis. ELi transpordipoliitika soodustab puhast, ohutut ja tarmukat reisimist kogu Euroopas.

Praegu langeb transpordisektori arvele veerand liidus tekkivatest kasvuhoonegaasidest. EL püüab 2050. aastaks heidet vähendada 90%. Üleminek kestlikumale transpordile tähendab eelkõige arvestamist inimestega, tagades neile tervislikumaid, puhtamaid ja taskukohasemaid alternatiive.