Põhisisu juurde

Faktid ja näitajad Euroopa Liidus elamise kohta

Suurus ja rahvastik

ELi pindala on üle 4 miljoni km² ja siin elab 448,4 miljonit inimest. Pindalalt on suurim liikmesriik Prantsusmaa ja väikseim Malta.

Allikas: Eurostat

 

Allikas: Eurostat

Elatustase

Elatustaseme arvutamiseks võrreldakse teatavate kaupade ja teenuste hinda selle riigi sissetulekuga. Selleks kasutatakse arvestuslikku ühisvääringut, mida nimetatakse ostujõu standardiks. Ülevaate ELi liikmesriikide elatustasemest saame siis, kui võrdleme ostujõu standardis väljendatud sisemajandusekoguprodukti (SKP).

Allikas: Eurostat

2018. aastal moodustas EL 27 SKP jooksevhindades väljendatuna 18,6 % maailma SKPst. Teised kaks maailma suurimat majandusüksust olid USA ja Hiina, kelle osakaal oli vastavalt 24,0 % ja 15,9 %. Suuruselt neljas oli Jaapan, kelle majandus moodustas maailma SKPst 5,8 % ja temale järgnesid Suurbritannia ja India.

Allikas: Eurostat

Haridus

ELi riikide kulutused haridusele on erinevad. Erasmuse programmi kaudu korraldatakse ELis üliõpilasvahetust, olles aidanud aastatel 2014–2020 enam kui neljal miljonil inimesel välismaal õppida ja koolitust saada.

Allikas: Eurostat

Lisaks julgustab EL õpilasi õppima uusi keeli juba varasest east alates, sest suurem liikuvus suurendab kontakte teistest riikidest pärit inimestega.

Allikas: Eurostat

Energeetika ja transport

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia hulk on ELis viimastel aastatel jätkuvalt kasvanud. ELi taastuvenergia allikate hulka kuuluvad tuule-, päikese-, hüdro-, tõusu-mõõna- ja geotermiline energia, biokütused ja taaskasutatavad jäätmed.

Allikas: Eurostat

Tõhus transpordisüsteem on ELi ettevõtjate ja inimeste jaoks eluliselt tähtis. ELi transpordipoliitika soodustab puhast, ohutut ja tarmukat reisimist kogu Euroopas.

Praegu langeb transpordisektori arvele veerand liidus tekkivatest kasvuhoonegaasidest. EL püüab 2050. aastaks heidet vähendada 90%. Üleminek kestlikumale transpordile tähendab eelkõige arvestamist inimestega, tagades neile tervislikumaid, puhtamaid ja taskukohasemaid alternatiive.