Skip to main content

Utrzymanie i wspieranie uczciwej konkurencji

Przepisy unijne z zakresu konkurencji mają zapewnić przedsiębiorstwom sprawiedliwe i równe warunki prowadzenia działalności, a jednocześnie pozostawić przestrzeń dla innowacji, ujednoliconych norm i rozwoju małych firm.

Komisja Europejska monitoruje i bada zachowania antykonkurencyjne, połączenia przedsiębiorstw i pomoc państwa. Ma to zapewnić przedsiębiorstwom z UE równe warunki działania, a konsumentom – wybór i uczciwe ceny.

Duże przedsiębiorstwa nie mogą wykorzystywać swojej pozycji do narzucania warunków, które utrudniłyby ich dostawcom lub klientom współpracę z konkurencją. Komisja może nakładać na przedsiębiorstwa grzywny za tego rodzaju praktyki, bowiem prowadzą one do wzrostu cen i sytuacji, w której konsumenci mają mniejszy wybór.

Zakres kompetencji Komisji w dziedzinie prowadzenia dochodzeń w sprawie naruszeń unijnych przepisów konkurencji oraz zapobiegania takim naruszeniom podlega licznym procedurom wewnętrznym, jak również pełnej kontroli sądowej ze strony sądów europejskich.

UE jest również liderem międzynarodowej współpracy w dziedzinie konkurencji, w ramach której promowane i proponowane są najlepsze praktyki. UE była między innymi członkiem założycielem Międzynarodowej Sieci Konkurencji (ICN) oraz współpracuje z organami międzynarodowymi i krajowymi przy ocenie ewentualnych naruszeń zasad konkurencji.

Aktualności

21 styczeń 2022
European Commission Press release Brussels, 21 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules the map of France for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').
20 styczeń 2022
European Commission Press release Brussels, 20 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules Austria's map for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').

Obszary działalności UE związane z tym tematem