Przejdź do treści głównej

Utrzymanie i wspieranie uczciwej konkurencji

Przepisy unijne z zakresu konkurencji mają zapewnić przedsiębiorstwom sprawiedliwe i równe warunki prowadzenia działalności, a jednocześnie pozostawić przestrzeń dla innowacji, ujednoliconych norm i rozwoju małych firm.

Komisja Europejska monitoruje i bada zachowania antykonkurencyjne, połączenia przedsiębiorstw i pomoc państwa. Ma to zapewnić przedsiębiorstwom z UE równe warunki działania, a konsumentom – wybór i uczciwe ceny.

Duże przedsiębiorstwa nie mogą wykorzystywać swojej pozycji do narzucania warunków, które utrudniłyby ich dostawcom lub klientom współpracę z konkurencją. Komisja może nakładać na przedsiębiorstwa grzywny za tego rodzaju praktyki, bowiem prowadzą one do wzrostu cen i sytuacji, w której konsumenci mają mniejszy wybór.

Zakres kompetencji Komisji w dziedzinie prowadzenia dochodzeń w sprawie naruszeń unijnych przepisów konkurencji oraz zapobiegania takim naruszeniom podlega licznym procedurom wewnętrznym, jak również pełnej kontroli sądowej ze strony sądów europejskich.

UE jest również liderem międzynarodowej współpracy w dziedzinie konkurencji, w ramach której promowane i proponowane są najlepsze praktyki. UE była między innymi członkiem założycielem Międzynarodowej Sieci Konkurencji (ICN) oraz współpracuje z organami międzynarodowymi i krajowymi przy ocenie ewentualnych naruszeń zasad konkurencji.

Obszary działalności UE związane z tym tematem