Skip to main content

Źródła dochodów UE to m.in.: składki państw członkowskich, cła przywozowe nakładane na produkty spoza UE, nowa składka wyliczana na podstawie ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, które nie są poddawane recyklingowi oraz grzywny nakładane w przypadku nieprzestrzegania przez przedsiębiorstwa przepisów UE. Państwa członkowskie UE uzgadniają wielkość budżetu i sposób jego finansowania z kilkuletnim wyprzedzeniem. 

Budżet UE

Źródła finansowania budżetu UE są następujące:

  • część dochodu narodowego brutto (DNB) każdego kraju UE w zależności od poziomu jego zamożności
  • cła nakładane na towary przywożone spoza UE
  • niewielka część podatku od wartości dodanej (VAT) pobieranego przez każdy kraj UE
  • począwszy od 2021 r., składka wyliczana na podstawie ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w każdym kraju UE, które nie są poddawane recyklingowi
  • inne dochody, w tym wkłady państw spoza UE na rzecz niektórych programów, odsetki od zaległych płatności i grzywien, a także wszelkie nadwyżki z poprzedniego roku.

Aby sfinansować instrument NextGenerationEU, Komisja Europejska pozyska na rynkach kapitałowych fundusze, które będą następnie zwracane aż do 2058 r.