Skip to main content

Rozpočet EU je určen především na investice. Evropská unie proto vždy na období 5–7 let připravuje dlouhodobý plán výdajů – tzv. víceletý finanční rámec (VFR). Tento dlouhodobý rozpočet stanoví priority a stropy výdajů EU. Stávající VFR platí pro období 2021–2027.

Z rozpočtu EU jsou financovány nejrůznější činnosti: počínaje rozvojem venkovských oblastí, přes ochranu životního prostředí a vnějších hranic Unie po prosazování lidských práv. Společně s nástrojem NextGenerationEU pomáhá tento rozpočet ekonomikám zemí Unie zotavit se z krize covidu-19. O výši rozpočtu a způsobu jeho přerozdělování rozhodují společně Evropská komise, Rada a Parlament. Za správu rozpočtu však odpovídá Komise. Evropský parlament každoročně posuzuje plnění rozpočtu předchozího roku a na základě doporučení Rady rozhoduje, zda udělí Komisi absolutorium (tzn. zda schválit způsob, jakým Komise rozpočet plnila).  

Správa fondů EU

V období 2021–2027:

  • orgány jednotlivých států budou společně s Evropskou komisí spravovat přibližně tři čtvrtiny rozpočtových výdajů (tzv. sdílené řízení)
  • Evropská komise a její agentury a delegace budou spravovat přibližně 18 % rozpočtu EU (tzv. přímé řízení)
  • ostatní mezinárodní organizace, národní agentury či země mimo EU budou spravovat 8 % rozpočtu EU (tzv. nepřímé řízení)
  • co se týče nástroje NextGenerationEU, bude 90 % finančních prostředků poskytnuto prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost, který je realizován v rámci přímého řízení a z něhož jsou poskytovány granty a půjčky na podporu reforem a investic v zemích EU v celkové výši 723,8 miliardy eur.

Konečnou odpovědnost za plnění rozpočtu nese Komise, která musí zajistit, aby bylo každé vynaložené euro zaevidováno a zaúčtováno. Pokud dojde k neoprávněnému vyplacení plateb, Komise spolu se zeměmi EU, kterých se tato záležitost týká, vymáhá vrácení těchto prostředků. Informace o opatřeních k zajištění transparentnosti a ochrany zájmů EU najdete zde

Sestavování rozpočtu

O podobě ročního rozpočtu rozhodují společně Evropská komise, Rada a Parlament. Komise nejdříve předloží Radě a Evropskému parlamentu návrh rozpočtu, aby jej posoudily a případně v něm provedly změny. Pokud se tyto tři orgány na podobě rozpočtu neshodnou, je nutné vyjednat kompromis.

Rozpočet na každý rok stanoví částky, které mají být vynaloženy v mezích předem dohodnutých ve víceletém finančním rámci. Unie tak může efektivně plánovat výdaje na realizaci nejrůznějších programů na několik let dopředu. 

Další informace o tom, jak se schvaluje rozpočet EU

Jak jsou finanční prostředky rozdělovány?

Rozpočet EU může být rozdělen zhruba do sedmi výdajových oblastí

Rozpočet EU na rok 2023: hlavní oblasti

Největší část rozpočtu přispívá aktuálně k posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii. Rozpočet na rok 2023 Unii umožní uvolnit značné finanční prostředky na zmírnění závažných důsledků ruské agresivní války nejen na Ukrajině, ale i v jižním sousedství a členských státech. Rozpočtové prostředky rovněž podpoří probíhající udržitelné oživení po koronavirové pandemii a přispějí k ochraně a tvorbě pracovních míst. Významná část rozpočtu půjde také na vytváření ekologičtější a odolnější Evropy, zajištění úspěšné digitální transformace a na podporu inovací. Mezi další oblasti výdajů patří boj proti nelegální migraci, zlepšení správy hranic a posílení bezpečnosti. 

MFF 2021-2027 expenditure

Pouze text

Publikace s přehledem částek VFR vypočtených v běžných cenách.

Videogalerie