Skip to main content
European Commission - Logo

Ülevaade

 • Roll: Edendab ELi üldiseid huve, esitades seadusandlikke ettepanekuid ja kontrollides õigusaktide täitmist ning rakendades poliitikat ja ELi eelarvet
 • Liikmed: volinike meeskond ehk kolleegium, 1 igast ELi liikmesriigist
 • President: Ursula von der Leyen
 • Asutamisaasta: 1958
 • Asukoht: Brüssel (Belgia)
 • Veebisait: Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon on ELi poliitiliselt sõltumatu täidesaatev institutsioon. Komisjon on ainus institutsioon, mis vastutab uute ELi seadusandlike ettepanekute esitamise eest ning ta rakendab Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu otsuseid.

Millega komisjon tegeleb?

Esitab uusi seadusandlikke ettepanekuid

Komisjon on ainus ELi institutsioon, mis esitab õigusaktide ettepanekuid, mille võtavad vastu Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu, eesmärgiga:

 • kaitsta ELi ja selle kodanike huve küsimustes, mida ei saa tõhusalt lahendada liikmesriigi tasandil;
 • panna paika tehnilised üksikasjad, konsulteerides ekspertide ja üldsusega.

Haldab ELi poliitikat ja eraldab ELi rahalisi vahendeid

 • Määrab koos nõukogu ja Euroopa Parlamendiga kindlaks ELi kuluprioriteedid.
 • Koostab aastaeelarveid, mille peavad heaks kiitma Euroopa Parlament ja nõukogu.
 • Teostab Euroopa Kontrollikoja kontrolli all järelevalvet selle üle, kuidas rahalisi vahendeid kasutatakse.

Tagab ELi õigusnormide täitmise

 • Koos Euroopa Kohtuga vastutab komisjon selle eest, et kõik liikmesriigid kohaldaksid ELi õigust nõuetekohaselt.

Esindab ELi rahvusvahelisel tasandil

 • Esindab kõiki ELi liikmesriike rahvusvahelistes organisatsioonides, eelkõige kaubanduspoliitika ja humanitaarabi valdkonnas.
 • Peab ELi nimel läbirääkimisi rahvusvaheliste lepingute sõlmimiseks.

Koosseis

Poliitilise juhtimise eest vastutab 27 volinikust (üks igast ELi liikmesriigist) koosnev kolleegium, mida juhib komisjoni president, kes jagab vastutusvaldkonnad volinike vahel.

Volinike kolleegiumi kuuluvad komisjoni president, kaheksa asepresidenti (kellest kolm on juhtivad asepresidendid), liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 18 volinikku, kellest igaüks vastutab ühe poliitikavaldkonna eest.

Komisjoni igapäevase töö eest seisavad selle töötajad (juristid, ökonomistid), kes kuuluvad erinevatesse peadirektoraatidesse. Iga peadirektoraat vastutab konkreetse poliitikavaldkonna eest.

Presidendi ametisse nimetamine

Kandidaadi esitavad liikmesriikide juhid Euroopa Ülemkogu kohtumisel, võttes arvesse Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi. Komisjoni presidendi kandidaat saab valituks üksnes siis, kui teda toetab Euroopa Parlamendi liikmete enamus.

Kolleegiumi valimine

Presidendikandidaat valib potentsiaalsed asepresidendid ja volinikud, tuginedes ELi liikmesriikide soovitustele. Kandidaatide nimekirja peavad heaks kiitma liikmesriikide juhid Euroopa Ülemkogu raames.

Iga kandidaat ilmub Euroopa Parlamendi ette, et selgitada oma nägemust ja vastata küsimustele. Seejärel hääletab Euroopa Parlament selle üle, kas volinike kolleegium heaks kiita või mitte. Volinikud määratakse ametisse Euroopa Ülemkogu kvalifitseeritud häälteenamusega.

Praeguse komisjoni ametiaeg lõpeb 31. oktoobril 2024.

Kuidas komisjon töötab?

Strateegiline planeerimine

President määrab kindlaks komisjoni poliitilise suuna, mis võimaldab volinikel otsustada ühiselt strateegiliste eesmärkide üle ja koostada iga-aastane tööprogramm.

Kollektiivne otsustamine

Otsused võetakse vastu kollektiivse vastutuse põhimõttel. Kõik volinikud omavad otsustusprotsessis võrdseid õigusi ning vastutavad nende otsuste eest samuti võrdselt. Neil ei ole individuaalset otsustusõigust, välja arvatud juhul, kui neile on selleks antud volitused teatavates olukordades.

Asepresidendid tegutsevad presidendi nimel ja koordineerivad tööd oma vastutusvaldkonnas koos mitme teise volinikuga. Selleks et tagada kolleegiumi tõhus ja paindlik koostöö, on kindlaks määratud prioriteetsed projektid.

Volinikud abistavad asepresidente kolleegiumile ettepanekute esitamisel. Üldiselt võetakse otsused vastu konsensuse alusel, kuid võib esineda ka hääletamist. Sel juhul võetakse otsused vastu lihthäälteenamusega, mille puhul igal volinikul on üks hääl.

Seejärel hakkab küsimusega edasi tegelema asjakohane peadirektoraat (mida juhib peadirektor, kes annab aru vastavale volinikule). Seda tehakse üldjuhul seadusandlike ettepanekute eelnõude vormis.

Seadusandlike ettepanekute eelnõud esitatakse seejärel uuesti volinikele nende iganädalasel koosolekul vastuvõtmiseks, misjärel need saavad need ametlikuks ning saadetakse edasi nõukogule ja Euroopa Parlamendile järgmiseks ELi õigusloomeprotsessi etapiks.

Euroopa Komisjon ja Teie

Andke oma panus

Kui soovite jagada meiega oma arvamust ELi poliitika kohta või soovitada muudatusi või uusi poliitikameetmeid, on Teil selleks erinevaid võimalusi:

Saage teavet

Komisjon pakub ka nõuande- ja teabeteenuseid, et aidata Teid küsimustes, mis on seotud ettevõtluse, õppimise, õigusalaste teemade ning Euroopas liikumise ja töötamisega.

Võtke meiega ühendust

Kui Teil on küsimusi meie töö kohta:

Vaata ka …

Kes on kes?

Audiovisuaalne materjal  

Rahastamine

Väljaanded

Töökohad

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Komisjon
Veebisait
Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Postiaadress
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
Sotsiaalmeedia