Skip to main content
European Commission - Logo

Informacje ogólne

 • Zadania: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE.
 • Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy, po jednym z każdego kraju UE
 • Przewodnicząca: Ursula von der Leyen
 • Rok powstania: 1958
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowaKomisja Europejska

Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna odpowiada za sporządzanie wniosków legislacyjnych dotyczących nowych przepisów europejskich oraz wdraża decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Czym zajmuje się Komisja?

Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych

Komisja jest jedyną instytucją UE, która przedkłada projekty aktów prawnych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i która:

 • chroni interesy UE i jej obywateli w kwestiach, którymi nie można zająć się skutecznie na szczeblu krajowym
 • gromadzi informacje techniczne za pomocą konsultacji z ekspertami i społeczeństwem.

Zarządzanie polityką UE i przydział środków finansowych

 • wraz z Radą i Parlamentem Komisja określa priorytety dla wydatków UE
 • przygotowuje roczny budżet do zatwierdzenia przez Parlament i Radę
 • nadzoruje sposób wydawania środków finansowych, a sama jest kontrolowana przez Europejski Trybunał Obrachunkowy

Egzekwowanie prawa europejskiego

 • wraz z Trybunałem Sprawiedliwości Komisja jest odpowiedzialna za zapewnienie właściwego stosowania przepisów unijnych we wszystkich państwach członkowskich

Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej

 • KE występuje w imieniu państw UE na forum organizacji międzynarodowych, w szczególności w kwestiach dotyczących polityki handlowej i pomocy humanitarnej
 • w imieniu UE negocjuje również umowy międzynarodowe.

Skład

Polityczne stery Komisji trzyma zespół 27 komisarzy, po jednym z każdego państwa UE. Przewodniczący Komisji decyduje o przydziale tek poszczególnym komisarzom.

W skład kolegium komisarzy wchodzą: przewodniczący Komisji, ośmiu wiceprzewodniczących – w tym trzech wiceprzewodniczących wykonawczych i wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa – oraz 18 komisarzy odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny polityki.

Bieżącą działalnością Komisji zajmują się jej pracownicy (prawnicy, ekonomiści itp.). Przydzieleni oni są do tzw. dyrekcji generalnych, z których każda odpowiada za konkretny obszar polityki.

Mianowanie przewodniczącego Komisji

Kandydata na przewodniczącego przedstawiają przywódcy krajów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej, z uwzględnieniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kandydat musi mieć poparcie większości europosłów.

Wybór komisarzy

Proponowany przewodniczący Komisji wybiera, w oparciu o propozycje państw UE, wiceprzewodniczących i pozostałych członków Komisji. Kandydatury komisarzy muszą zostać zatwierdzone przez przywódców krajów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej.

Każdy kandydat na komisarza występuje w Parlamencie Europejskim, gdzie przedstawia swoje poglądy i odpowiada na pytania europosłów. Następnie Parlament decyduje w głosowaniu, czy poprze skład nowej Komisji, który ostatecznie musi zostać zatwierdzony większością kwalifikowaną przez Radę Europejską.

Kadencja obecnej Komisji trwa do 31 października 2024 r.

Jak działa Komisja?

Planowanie strategiczne

Przewodniczący określa kierunek polityki Komisji, w oparciu o który komisarze podejmują decyzje w sprawie strategicznych celów i opracowują roczny program prac.

Wspólne podejmowanie decyzji

Decyzje podejmowane są wspólnie. Wszyscy komisarze są równi w procesie podejmowania decyzji, czyli decyzje są omawiane wspólnie i wszyscy członkowie Komisji są za nie zbiorowo odpowiedzialni. Nie mają oni indywidualnych uprawnień decyzyjnych, z wyjątkiem szczególnych sytuacji, gdy otrzymają na to specjalne zezwolenie.

Wiceprzewodniczący Komisji działają w imieniu przewodniczącego i koordynują prace w obszarze, za który są odpowiedzialni, wraz z kilkoma innymi komisarzami. Określane są priorytetowe projekty, dzięki którym komisarze mogą ze sobą ściśle współpracować w elastyczny sposób.

Komisarze wspierają wiceprzewodniczących w przedkładaniu inicjatyw kolegium. Z zasady decyzje są podejmowane w drodze konsensusu, lecz czasami mogą zostać poddane pod głosowanie. W takim przypadku stosowana jest zwykła większość, a każdy z komisarzy ma jeden głos.

Następnie inicjatywa taka przekazywana jest odpowiedniej dyrekcji generalnej (na której czele stoi dyrektor generalny podlegający danemu komisarzowi). Zwykle polega to na przedłożeniu projektu wniosku ustawodawczego.

Na kolejnym etapie wniosek ten ponownie trafia do komisarzy, którzy przyjmują go podczas swojego cotygodniowego posiedzenia, po czym jest przesyłany do Rady i Parlamentu.

To warto wiedzieć

Chcemy poznać zdanie obywateli

Każdy, kto chce podzielić się z nami swoją opinią na temat polityki UE, zaproponować zmiany lub nowe kierunki polityki, może to zrobić:

Porady i informacje

Komisja udziela także porad i informacji, aby pomóc Europejczykom w prowadzeniu działalności gospodarczej, studiowaniu, przeprowadzce do innego kraju UE czy też w kwestiach prawnych.

Kontakt

Pytania dotyczące działalności Komisji można kierować do:

Dostęp do dokumentów

Dostęp do informacji

Terminarz przewodniczącej Komisji

Terminarz komisarzy

Więcej informacji

Organizacyjna baza danych UE (Kto jest kim w UE)

Materiały audiowizualne

Finansowanie

Publikacje

Biblioteka Komisji Europejskiej i zasoby elektroniczne (Find-eR)

Możliwości zatrudnienia

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Komisja Europejska
Strona internetowa
https://commission.europa.eu/index_pl
Tel.
+32 2 299 11 11
Adres pocztowy
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
Media społecznościowe