Prejsť na hlavný obsah

Rozpočet EÚ je určený najmä na investície. EÚ preto na obdobie 5 – 7 rokov prijíma dlhodobé plány výdavkov známe ako viacročné finančné rámce (VFR). V dlhodobom rozpočte Európskej únie sa stanovujú priority a obmedzenia v oblasti výdavkov EÚ. Súčasný VFR platí od roku 2021 do roku 2027.

Z rozpočtu EÚ sa financujú rôznorodé činnosti od rozvoja vidieckych oblastí a zachovania životného prostredia po ochranu vonkajších hraníc a podporu ľudských práv. Rozpočet spolu s nástrojom NextGenerationEU pomáha hospodárstvam EÚ zotaviť sa z krízy spôsobenej ochorením COVID-19. O výške rozpočtu a jeho použití rozhodujú spoločne Komisia, Rada a Parlament. Za správu rozpočtu je však zodpovedná Komisia. Európsky parlament každoročne posudzuje plnenie rozpočtu z predchádzajúceho roka a na základe odporúčania Rady rozhoduje o udelení alebo neudelení absolutória Komisii (t. j. či schváli spôsob, akým Komisia plnila rozpočet).  

Správa finančných prostriedkov EÚ

Počas obdobia 2021 – 2027:

  • vnútroštátne orgány budú spoločne s Európskou komisiou spravovať približne tri štvrtiny rozpočtových výdavkov (zdieľané riadenie);
  • Európska komisia a jej agentúry a delegácie budú spravovať približne 18 % rozpočtu EÚ (priame riadenie);
  • iné medzinárodné organizácie, národné agentúry alebo krajiny mimo EÚ budú spravovať 8 % rozpočtu EÚ (nepriame riadenie);
  • pokiaľ ide o nástroj NextGenerationEU, 90 % finančných prostriedkov bude poskytnutých prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý sa bude implementovať v rámci priameho riadenia (ide o nástroj na poskytovanie grantov a úverov na podporu reforiem a investícií v krajinách EÚ v celkovej hodnote 723,8 miliardy eur).

Konečnú zodpovednosť za plnenie rozpočtu nesie Komisia, ktorá musí zabezpečiť, aby každé vynaložené euro bolo zaznamenané a zaúčtované. V prípade neoprávnených platieb spolupracuje Komisia s dotknutými krajinami EÚ na vrátení prostriedkov do rozpočtu. Informácie o opatreniach na zabezpečenie transparentnosti a ochrany EÚ nájdete tu

Zostavovanie rozpočtu

O ročnom rozpočte rozhodujú spoločne Komisia, Rada a Parlament. Komisia predkladá návrh rozpočtu Rade a Parlamentu, ktorí ho spoločne schvaľujú. Rada a Parlament môžu v návrhu vykonať zmeny. Ak sa Komisia, Rada a Parlament nedohodnú, musia nájsť kompromis.

V rozpočtoch na jednotlivé roky sa stanovujú sumy, ktoré sú k dispozícii na výdavky v rámci vopred dohodnutých limitov vo viacročnom finančnom rámci. Takto môže EÚ účinne plánovať financovanie programov na viac rokov dopredu. 

Viac informácií o rozpočtovom postupe EÚ

Na čo sa používajú finančné prostriedky?

Rozpočet EÚ možno rozčleniť na približne sedem oblastí výdavkov

Rozpočet EÚ na rok 2023: hlavné oblasti

V súčasnosti je najväčší podiel rozpočtu určený na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii. Rozpočet na rok 2023 umožní EÚ mobilizovať značné finančné prostriedky na zmiernenie závažných dôsledkov ruskej útočnej vojny voči Ukrajine, a to v samotnej Ukrajine, ako aj v južnom susedstve a v členských štátoch. Podporí sa tým aj prebiehajúca udržateľná obnova po pandémii koronavírusu a zachránia a vytvoria sa pracovné miesta. Významnú časť rozpočtu tvorí aj budovanie ekologickejšej a odolnejšej Európy, zabezpečenie úspešnej digitálnej transformácie a podpora inovácií. Medzi ďalšie oblasti výdavkov patrí boj proti nelegálnej migrácii, zlepšenie riadenia hraníc a zvýšenie bezpečnosti. 

MFF 2021-2027 expenditure

Textová verzia

Brožúra s prehľadom súm VFR vypočítaných v bežných cenách.

Video gallery