Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Процес на определяне на областите на политиката на Европейския съюз

Процес на вземане на решения в ЕС

Три основни институции участват в процеса на вземане на решения в ЕС:

  1. Европейският парламент, представляващ гражданите на ЕС
  2. Съветът на Европейския съюз, представляващ правителствата от ЕС
  3. Европейската комисия, представляваща общите интереси на ЕС

Решенията за политиките на ЕС обикновено се вземат чрез обикновената законодателна процедура (известна преди като „процедура за съвместно вземане на решение“). Това е процес, при който трите основни институции постигат съгласие по законодателството. 

Изготвяне на законодателството на ЕС

Преди да предложи нови инициативи, Комисията оценява евентуалните икономически, социални и екологични последици от тях.

За целта тя изготвя доклад, наречен „оценка на въздействието“, в който се посочват предимствата и недостатъците на вариантите на политиката. Оценката на въздействието включва информация от неправителствени организации, национални органи и промишлеността, както и от експертни групи, които предоставят съвети по технически въпроси.

Граждани, предприятия и организации могат да предоставят становища чрез обществени консултации (въпросници) на портала на Комисията „Споделете мнението си“.

Националните парламенти могат официално да изразят резерви, ако смятат, че е по-добре даден въпрос да бъде разгледан на национално равнище, отколкото на равнище ЕС.

Повече за оценките на въздействието

Разглеждане и приемане

След като Комисията представи предложението си, Парламентът и Съветът го разглеждат и могат да предложат изменения. Обикновено след това представители на Парламента, Съвета и Комисията се срещат, за да преценят дали могат да постигнат съгласие по пълен набор от изменения.

Ако Комисията не е съгласна с дадени изменения, Съветът може да отхвърли възражението ѝ само с единодушно решение. Ако Комисията счете, че измененията променят прекомерно предложението, тя има право да оттегли предложението си.

Ако трите институции не постигнат съгласие по общ окончателен текст, се пристъпва към второ четене.

По време на второто четене Парламентът и Съветът могат да предложат допълнителни изменения. Парламентът може също така да блокира предложението, ако не може да постигне съгласие със Съвета.

Ако Парламентът и Съветът постигнат съгласие по измененията, предложението може да бъде прието. Ако те не могат да постигнат съгласие, се създава помирителен комитет, който се опитва да намери решение. Както Парламентът, така и Съветът могат да блокират предложението по време на този последен етап на второ четене.

Предложението става закон, когато Парламентът и Съветът постигнат съгласие по съвместен текст и той бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз.

Обикновена законодателна процедура

Представяне стъпка по стъпка на обикновената законодателна процедура, при която Парламентът приема закони съвместно със Съвета, и списък със закони, приети по тази процедура.

Специални законодателни процедури

Обяснение на начина, по който Парламентът и Съветът работят заедно в рамките на процедурите на одобрение и консултация.

Видове законодателство на ЕС 

Гледайте на живо сесиите на Европейския парламент

Гледайте на живо заседанията на Съвета на Европейския съюз

Проследяване на законодателния процес

Всеки може да следи развитието на предложените закони на ЕС през целия законодателен процес — от планирането и приемането до прилагането и преразглеждането.

Повече за проследяването на законодателния процес

Търсене на законодателни процедури.

Участвайте в законотворчеството

Програмата на Комисията за по-добро регулиране дава възможност на гражданите, предприятията, заинтересованите страни, националните органи и други организации да допринасят за изготвянето на политиките на ЕС. Можете да изразите мнението си чрез

Участвайте, общувайте, гласувайте.