Skip to main content
European Commission - Logo

Īss apraksts

 • Uzdevums: veicināt ES vispārējo interešu ievērošanu, ierosināt un piemērot tiesību aktus, kā arī īstenot politiku un izlietot ES budžetu
 • Locekļi: komisāru komanda jeb kolēģija, pa vienam no katras ES valsts
 • Priekšsēdētāja: Urzula fon der Leiena
 • Dibināšanas gads: 1958
 • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija)
 • Tīmekļa vietne: Eiropas Komisija

Eiropas Komisija ir politiski neatkarīga ES izpildiestāde. Tā ir vienīgā iestāde, kas ir atbildīga par jaunu Eiropas tiesību aktu priekšlikumu izstrādi. Tā īsteno Eiropas Parlamenta un ES Padomes lēmumus.

Ko dara Eiropas Komisija?

Ierosina jaunus likumdošanas aktus

Komisija ir vienīgā ES iestāde, kas ierosina jaunus tiesību aktus, kurus pieņem Parlaments un Padome, un kas:

 • aizsargā ES un tās iedzīvotāju intereses jautājumos, kurus nevar veiksmīgi atrisināt valsts līmenī;
 • atrod pareizo tehnisko risinājumu, apspriežoties ar ekspertiem un sabiedrību.

Vada ES politiku un piešķir ES finansējumu

 • Kopā ar Padomi un Parlamentu nosaka ES izdevumu prioritātes.
 • Sagatavo ikgadējo budžetu, ko pēc tam izskata un apstiprina Parlaments un Padome.
 • Uzrauga, kā izlietota nauda, ņemot vērā rūpīgu pārbaudi, ko veic Revīzijas palāta.

Nodrošina ES tiesību aktu izpildi

 • Kopā ar Tiesu nodrošina, ka visās dalībvalstīs pareizi piemēro ES tiesību aktus.

Pārstāv ES intereses starptautiskajā mērogā

 • Pārstāv visas ES valstis starptautiskās organizācijās, jo īpaši jomās, kas attiecas uz tirdzniecības politiku un humāno palīdzību.
 • ES vārdā piedalās sarunās par starptautiskiem līgumiem.

Sastāvs

Politisko vadību nodrošina 27 komisāru komanda (pa vienam no katras ES dalībvalsts) — Komisijas priekšsēdētāja vadībā, kurš nolemj, par kuru politikas jomu atbild kurš komisārs.

Komisāru kolēģijā ir Komisijas priekšsēdētājs, astoņi vietnieki (tostarp trīs izpildvietnieki un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) un 18 komisāri, kuru pārziņā ir dažādas politikas jomas.

Komisijas ikdienas darbu veic tās darbinieki (juristi, ekonomisti) struktūrvienībās, ko sauc par ģenerāldirektorātiem (ĢD) — katrs atbild par konkrētu politikas jomu.

Priekšsēdētāja iecelšana

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātiem, valstu vadītāji Eiropadomes sanāksmē izraugās kandidātu. Lai šo kandidātu ievēlētu, viņam ir vajadzīgs Eiropas Parlamenta deputātu vairākuma atbalsts.

Komandas izveidošana

Balstoties uz ES dalībvalstu ieteikumiem, priekšsēdētāja amata kandidāts izvēlas potenciālos priekšsēdētāja vietniekus un komisārus. Eiropadomē šis amata kandidātu saraksts ir jāapstiprina valstu vadītājiem.

Katrs kandidāts uzstājas Eiropas Parlamenta sanāksmē, lai izskaidrotu savu redzējumu, un atbild uz jautājumiem. Pēc tam Parlaments balso, lai izlemtu par kandidātu saraksta kā komandas apstiprināšanu. Visbeidzot Eiropadome ar kvalificētu balsu vairākumu kandidātus ieceļ amatā.

Pašreizējās Komisijas pilnvaru laiks ir līdz 2024. gada 31. oktobrim.

Kā darbojas Komisija?

Stratēģiska plānošana

Priekšsēdētājs nosaka Komisijas politikas virzienu, un komisāri kopā lemj par stratēģiskajiem mērķiem un izstrādā gada darba programmu.

Kolektīva lēmumu pieņemšana

Lēmumi tiek pieņemti, uzņemoties kopīgu atbildību. Lēmumu pieņemšanas procesā visi komisāri ir līdzvērtīgi un vienlīdz atbildīgi par šiem lēmumiem. Viņiem nav individuālu lēmumu pieņemšanas pilnvaru, izņemot konkrētus gadījumus, kad viņiem tādas tiek piešķirtas.

Priekšsēdētāja vietnieki darbojas priekšsēdētāja vārdā un kopā ar vairākiem komisāriem koordinē darbu savā atbildības jomā. Lai nodrošinātu ciešu un elastīgu komisāru kolēģijas sadarbību, ir noteikti prioritārie projekti.

Komisāri palīdz priekšsēdētāja vietniekiem iesniegt priekšlikumus kolēģijai. Parasti lēmumus pieņem, ievērojot vienprātības principu, bet tos var pieņemt arī balsojot. Tādā gadījumā lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, un katram komisāram ir viena balss.

Pēc tam darbā iesaistās attiecīgais ģenerāldirektorāts (to vada ģenerāldirektors, kas ir pakļauts attiecīgajam komisāram). Tas izstrādā likumdošanas priekšlikumu projektus.

Šie projekti atkal tiek iesniegti komisāru kolēģijai pieņemšanai iknedēļas sanāksmē, pēc kuras tie iegūst oficiālu statusu un tiek nosūtīti Padomei un Parlamentam, kas ir nākošais ES likumdošanas procesa posms.

Eiropas Komisija un jūs

Kā varat sniegt ieguldījumu

Ja vēlaties darīt mums zināmu savu viedokli par ES politiku vai ierosināt izmaiņas vai jaunus politikas virzienus, jūs varat:

Ja jums vajadzīga informācija

Komisija sniedz arī konsultācijas un informatīvus pakalpojumus, lai palīdzētu jautājumos, kas skar uzņēmējdarbību, studijas, juridiskos jautājumus, ceļošanu un strādāšanu Eiropā.

Kā sazināties ar mums

Ja jums ir jautājumi par mūsu darbu:

Skatīt arī

ES iestāžu kontaktinformācijas katalogs

Audiovizuālie materiāli  

Finansējums

Publikācijas

Vakances

Kontaktinformācija

Eiropas Komisija

Tīmekļvietne
Tālruņa numurs
+32 2 299 11 11
Pasta adrese
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi