Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Безопасност на храните в ЕС

Безопасни храни от фермата до трапезата

Всички закони и стандарти на ЕС в секторите на земеделието, животновъдството и производството на храни имат за цел опазване на здравето. Значително по обем законодателство на равнище ЕС обхваща цялата верига на производство и преработка на храни в рамките на Съюза, както и внасяните и изнасяните стоки.

Държавите от ЕС прилагат тези хармонизирани стандарти и контролират тяхното спазване. ЕС извършва проверки на прилагането и ефективността на законодателството и контрола, а освен това осигурява обучение за отговорните европейски и международни органи.

Политиката и действията на ЕС в областта на храните са съсредоточени в 4 основни области на защита:

  • Хигиена на храните: предприятията от хранителната промишленост – от фермите до ресторантите, включително тези, които внасят хранителни продукти в ЕС, трябва спазват законодателството на ЕС в областта на храните.
  • Здраве на животните: санитарен контрол и мерки за домашните любимци, селскостопанските животни и дивата флора и фауна, наблюдение и контрол на болестите и проследяване на движението на всички селскостопански животни.
  • Здраве на растенията: откриването и ликвидирането на вредители на ранен етап предотвратява разпространението им и гарантира наличието на здрави семена.
  • Замърсители и остатъчни вещества: извършване на мониторинг, за да не попадат замърсители в храните и фуражите. За местните и вносните хранителни и фуражни продукти се прилагат максимално допустими норми.
  • Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF)
  • Интегрирана компютризирана ветеринарна система (TRACES)
  • База данни на ЕС за пестицидите
  • Система за нотифициране на фитосанитарно залавяне (EUROPHYT)

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) предоставя независими оценки на риска и научни становища, които се използват при изготвянето на стандартите на ЕС за безопасност на храните.