Направо към основното съдържание

Бюджетът на ЕС е предназначен основно за инвестиции. Поради тази причина ЕС приема дългосрочни разходни планове, наречени многогодишни финансови рамки (МФР), които са в сила за период от 5 до 7 години. В дългосрочния бюджет се определят приоритетите и ограниченията за разходите на Съюза. Настоящата МФР обхваща периода 2021 — 2027 г.

Чрез бюджета на ЕС се финансират широк кръг дейности — от развитие на селските райони и опазване на околната среда до защита на външните граници и утвърждаване на правата на човека. Заедно с инструмента NextGenerationEU бюджетът подпомага възстановяването на икономиките на ЕС от кризата с COVID-19. Комисията, Съветът и Парламентът определят размера на бюджета и неговото разпределение. Комисията обаче отговаря за управлението на бюджета. Всяка година Европейският парламент оценява изпълнението на бюджета за предходната година и решава дали да „освободи от отговорност“ Комисията (т.е. дали да одобри начина, по който Комисията е изпълнила бюджета) въз основа на препоръка от Съвета.  

Управление на средствата на ЕС

През периода 2021—2027 г.:

  • националните органи ще управляват около три четвърти от бюджетните разходи съвместно с Европейската комисия (споделено управление)
  • Европейската комисия и нейните агенции и делегации ще управляват около 18 % от бюджета на ЕС (пряко управление)
  • други международни организации, национални агенции или държави извън ЕС ще управляват 8 % от бюджета на ЕС (непряко управление)
  • за NextGenerationEU 90 % от средствата ще бъдат насочвани чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), прилаган при пряко управление (МВУ е инструмент за предоставяне на безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите от Съюза на обща стойност 723,8 милиарда евро)

Крайната отговорност за изпълнението на бюджета се носи от Комисията, която трябва да гарантира, че всяко изразходвано евро се записва и отчита. Когато са извършени неправомерни плащания, Комисията си сътрудничи със съответните държави от ЕС за възстановяване на средствата. Информация за мерките за гарантиране на прозрачност и защита на ЕС е достъпна тук

Изготвяне на бюджета

Решенията за годишния бюджет се вземат съвместно от Комисията, Съвета и Парламента. Комисията представя проект на бюджета на Съвета и Парламента. Съветът и Парламентът могат да правят промени в проекта. Ако Комисията, Съветът и Парламентът не са съгласни, те трябва да постигнат компромис.

В бюджета за всяка година се определят наличните суми за изразходване в рамките на лимитите, договорени в многогодишната финансова рамка. Рамката позволява на ЕС да планира ефективно програмите си за финансиране за няколко години напред. 

Прочетете повече за бюджетната процедура на ЕС

За какво се изразходват средствата

Бюджетът на ЕС се разпределя в около седем области на разходи

Бюджет на ЕС за 2023 г.: основни области

В момента най-големият дял от бюджета се изразходва за укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз. Бюджетът за 2023 г. ще позволи на ЕС да мобилизира значителни средства, за да помогне за смекчаване на тежките последици от руската военна агресия срещу Украйна в страната, както и в южните съседни държави и държавите членки. С него също така ще се подкрепи продължаващото устойчиво възстановяване от пандемията от коронавирус и ще се защитят и създадат работни места. Значителен дял от бюджета е предвиден за изграждане на по-екологична и по-устойчива Европа, осигуряване на успешен цифров преход и насърчаване на иновациите. Друга част от средствата се използват за борба с незаконната миграция, подобряване на управлението на границите и повишаване на сигурността. 

MFF 2021-2027 expenditure

Текстова версия

Брошура, в която се прави преглед на сумите по МФР, изчислени по текущи цени.

Video gallery